Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång
7-8/8 Ljungbyhed Festival
5-6/9 Crosskart SM
1/11 medlemsaktivitet

Till kalendern Hela kalendern »

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-12-30
Protokoll ordinarie styrelsemöte 2006-12-05 nr 11


Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-12-05

11.

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Mikael Sundgren, Anders Gustavsson, Lennart Hoffert samt Magnus Lörd.

Närvarande inbjudna: Pierre Persson, Sven Olefeldt, Martin Cruce, Kenneth Lodnert.


§1.    Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat och påkallade samtidigt en tyst minut till minne av hedersordförande Valter Nilsson.

§2.    Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3.    Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4.    Info om Konferens Syd den 20-21/1-07 i Lund. Intresserade ombeds att ta kontakt med A Gustavsson innan den 31/12-06. Samtidigt är där en ungdomskonferens.
    Martin Cruce ombeds att närvara för kommande rally-cross.
    HMS betalar avgiften på 1100kr till 5 deltagare.

§5.    Info från valberedningen.
    Pierre väntar på många svar kommande helg. Bruno utsågs till kontaktman mellan valberedningen och styrelsen.

§6.    Uppgifter har inkommit om att man vill sälja den äldsta av ambulanserna samt den med trasig växellåda.
    Istället vill man köpare en ny ambulans från 2001.
    Styrelsen saknar underlag för beslut och Mikael Karlsson kallas till nästa möte.
    Vagnbok skall börja föras den 1/1-07.
    Inför 2007 blir det en regeländring om personal vid mc tävling. Detta behöver inte röra HMS.
    Betald bemanning enligt gällande banlicens. M Karlsson ombeds att inkomma med bemanningslista.

§7.    Info av Sven Olefeldt ang. Miljöcertifiering enl. SVEMO. Olefeldt är HMS kontaktman. Policyn måste beslutas vid årsmötet för att gälla.
    Policyn lägges ut på hemsidan för läsning enl. styrelsens förslag. Anders fixar med hemsidan.
    Olefeldt framförde att man ska ha två städdagar, 1 i februari resp. mars.
    Styrelsen delegerar till Sven och Anders att bestämma datum och kalla medlemmar. Styrelsen anslår upp till 10.000kr till miljöaktiviteter.
    Sven ges några minuter på kommande klubb/lucia möte.

§8.    Förfrågan av HMS om en tävlingsledarkurs, mc. Denna kurs måste gås vart 3:e år. Stor brist hos HMS.
    Lodnert hör sig för centralt hos SVEMO och återkommer snarast till A Gustavsson.
    Vidare info av Lodnert om SVEMO:s arbete som ligger på en 5-års plan.

§9.    Rallycross SM 15-16/6-07.
    M Cruce och Lars Svensson åker till Stockholm på en arrangörsträff. Martin återkommer med info.

§10.    Avtal och försäkringar på SAAB:arna.
    Bruno info om att Saab:arna ej får stå registrerade på HMS utan på ett dotterbolag till Saab. Bilarna är garageförsäkrade.
    Bruno ges i uppdrag att kontakta Länsab om en kollektiv funktionärsförsäkring.

§11.    Avtal MC-huset.
    Enligt Rigmor är det klart för fakturering. Okänt om Rigmor erhållit avtalet.

§12.    Genomgång av avtalsförslag från MRK.
    Vissa ändringar gjordes i övrigt godkänt.

§13.    Lars Svensson har begärt in prislistor för HMS tjänster 2007. Anders har fodrat in listor men inga har kommit. Anders mejlar ut listorna till styrelsen då de kommit.

§14.    Förteckning och anläggningsregister finns sedan tidigare. I samband med städdagarna ordnar Bruno och Per Henrik med en ny inventering.

§15.    Inga inkomna motioner.

§16.    Styrelsens förslag bifogas protokollet, rör tidpunkt och kallelse vid årsmöte och extra årsmöte, styrelsesammansättning samt miljöpolicyn.
    Samtliga är godkända av styrelsen.

§17.    Ekonomi.
    Hoffert har svårt med redovisningen från Östen där man har en fordran på 38.000 kr. Ev. blir det redovisning på kvällen samma dag som arrangemanget i fortsättningen.
    Bruno avvaktar till kommande helg sedan kontaktar han Östen.
    Ärendet med Mona-Lisa ligger fortfarande hos RI.
    Redovisningen är inte helt klar men det ser ut att bli ett svagt år.

    Vilja av A Gustavsson att inköpa en färgskrivare. Anders presenterar en prisuppgift.

§18.    Budgetmöte bestämdes till den 9/1-07, kl 18.00 på RK. Berörda kallas.

§19.    Klubbladet skickas innan jul.
    Det är stora svårigheter för de som fått ständigt medlemskap att få medlemskort. Anders G påtalar för Bengt Johansson.

§20.    Det är 45-50 personer anmälda till lucia mötet.

§21.    Styrelsen utsåg följande förare/funktionärer till utmärkelser:

    Årets förare, mc    nnnnn
    Årets förare, bil    bbbbb
    Ungdomsstipendiat cccccc
    Årets funktionär    zzzzzz
    Prins Bertils kanna    xxxxx

    Anders ordnar med en personlig kallelse till årsmötet.
    C-G Elofsson tillfrågas om utmärkelser och ordförandeskapet.
    Vädjan till sponsorer till prisbordet (lotteri).

§22.    Anders G håller på att iordningställa årsmöteshandlingarna.

§23.    Media.
    Miljöcertifieringen på hemsidan.

§24.    Nästa styrelsemöte bestämdes till den 9/1-07, kl 19.00 på RK

§25.    Mötet avslutades.


Vid protokollet        JusterasMagnus Lörd         Kaj Bornebusch
© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-12-30 av Kaj Bornebusch
1757 besökare sedan 2006-12-30

Nyheter Medlemmar

Inga nyheter.


 Fler nyheter »

Veckans jubilarer
Stefan Lindh,
Hässleholm (75)

Per Skårner,
Fågelmara (65)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-08-03
Kristofer Karlsson

2020-07-21
Erik Holst

2020-07-15
Filip Möller

Välkomna!