HMS News

Tidsschema (Prel)

STCC Newsrace Ring Knutstorp 19 – 21 juli 2002Preliminärt tidsschema

Fredag 19 juli

09.00-09.25Testpass 1 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 08.45
09.40-10.00Kvalificering 1 Formel Renault 20 minuter Line up 09.20
10.10-10.30Testpass 1 Camaro Cup 20 minuter Line up 09.50
10.40-11.00Testpass 1 S60 Challenge 20 minuter Line up 10.20
11.10-11.30Testpass 1 Formel Ford Zetec 20 minuter Line up 10.50
11.40-12.00Testpass 1 GT 20 minuter Line up 11.20
12.10-12.30Testpass DTC 20 minuter Line up 11.50
12.30-13.15LUNCH
13.15-13.40Testpass 1 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 13.00
13.15-13.40Testpass 2 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 13.00
14.00-14.20Kvalificering 2 Formel Renault 20 minuter Line up 13.40
14.30-14.50Testpass 2 Camaro Cup 20 minuter Line up 14.10
15.00-15.20Testpass 2 S60 Challenge 20 minuter Line up 14.40
15.30-15.50Testpass 2 Formel Ford Zetec 20 minuter Line up 15.10
16.00-16.20Testpass 2 GT 20 minuter Line up 15.40
16.30-16.50Testpass DTC 20 minuter Line up 16.10
17.05-17.30Testpass 2 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 16.50
17.30Förarsammanträde Synsam Trophy SS 600

18.00Förarsammanträde DTC och Formel Renault

Lördag 20 juli

08.30Förarsammanträde supportklasser, ej DTC och Formel Renault
08.30-08.55Kvalificering 1 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 08.15
09.05-09.25Kvalificering S60 Challenge 20 minuter Line up 08.45
09.35-09.55Kvalificering Formel Ford Zetec 20 minuter Line up 09.15
10.00Teamchefsmöte STCC
10.05-10.25Kvalificering Camaro Cup 20 minuter Line up 09.45
10.35-10.55Kvalificering GT 20 minuter Line up 10.15
11.05-11.25Race 1 Formel Renault 15 varv Line up 10.45
11.35-11.55Kvalificering DTC 20 minuter Line up 11.15
12.10-12.30Testpass 1 STCC 20 minuter Line up 11.50
12.40-13.00Testpass 2 STCC 20 minuter

13.00-13.40LUNCH
13.40-14.05Kvalificering 2 Synsam Trophy SS 600 25 minuter Line up 13.25
14.15- Race 1 Camaro Cup 13 varv Line up 13.55
Race 1 S60 Challenge 13 varv Line up 14.25
Race 1 Formel Ford Zetec 15 varv Line up 14.55
Gemensam prisutdelning
15.30-16.10Kvalificering STCC 40 minuter Line up 15.10
16.25- Race 2 Formel Renault 15 varv Line up 16.05
Race 1 GT 35 minuter Line up 16.35
18.00- Förarsammanträde STCC
18.15 Gemensam prisutdelning

Söndag 21 juli

08.30-08.45Warm up Synsam Trophy SS 600 15 minuter Line up 08.15
09.00-09.15Warm up STCC 15 minuter Line up 08.45
09.30- Race 2 Formel Ford Zetec 15 varv Line up 09.10
10.00-10.15Warm up DTC 15 minuter Line up 09.40
10.20-10.40Super Pole DTC
10.50 Race 2 GT 35 minuter Line up 10.30
12.00-13.00STCC/DTC/Synsam Trophy SS 600 ”On the Grid”
13.00- Sprint Race STCC 15 varv Line up 11.30
13.45- Race Synsam Trophy SS 600 20 varv Line up 13.20
14.15 Kvalrace DTC 12 varv Line up 13.20
Finalrace DTC 15 varv

15.20- Feature Race STCC 25 varv Line up 14.55
Race 2 S60 Challenge 13 varv Line up 13.20
Race 2 Camaro Cup 13 varv Line up 15.30

(Evenemang: 2002-07-19–2002-07-21 STCC Newsrace)