HMS News

Extra Styrelsemöte

Ett Extra styrelsemöte hölls den 9 Augusti på Ring Knutstorp, där Leif Andersson, redogjorde för vissa ekonomiska och andra mellanhavanden med banbolaget från sin tid som ordförande i klubben
Leif fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete med de behandlade frågorna och återkomma till styrelsen.
Kaj Bornebusch
ordf.