HMS News

Styreleprotokoll 2004-11-24

Deltarna gick med mycket stort intresse igenom utfallet av årets resultat jämföt med i våras uppgjorda budgets. En utmärkts grund har lagst för nästa års budget som om allt håller komer att presenteras på det kommande årsmötet. Protokollet är en kort sammOrdinarie STYRELSEMÖTE 04-11-24

Närvarande: Kaj Bornebusch, Lennart Hoffert, Bruno Friberg, Tomas Olsson, Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Närvarande inbjudna: Bo Mårtensson, Anders Gustavsson, Anders Ek, L-G Nilsson, Bengt Johansson, Martin Cruse, Markus Liljekvist.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat samtidigt som han förtydligade vikten av budgetar och budgetrepresentanternas betydelse.

§2. Kaj informerade att budgetförslagen inför 2005 skall vara Hoffert tillhanda innan den 20/12-04 för genomgång.
Styrelsen har genomgång av budgetförslagen vid ett möte den 13/1-05 och förslagen kommer att ”spikas” den 20/1-05 för att presenteras på årsmötet den 17/2-05. Tiden mellan den 13-20/1-05 är för eventuella korrigeringar.

Vidare info om att de med budgetansvar som inte är närvarande vid detta möte kommer att ombedjas att inkomma med en skriftlig rapport. Dessa rapporter bifogas detta protokoll.

§3. Inkommen inbjudan till Bilsportkonferens Syd den 29-30/1-05.
Styrelsen beslöt att följande representerar HMS: Alf Nordin, Bengt Johansson, Agne Olsson, Peter Edgren samt Anders Ek.

§4 Presentation av uthyrningspriser för 2005. Förslaget bifogas protokollet.

§5. Hoffert presenterade balansrapport från 1/1-04 till 15/11-04. Denna är ej fullständig då det saknas redovisning från tävlingssekretariatet. Bruno kontaktar Östen Carlsson om detta.
Resultatet ser bra ut för 2004 som ser ut att hamna på ca 200.000 kr i vinst för HMS.

§6. Genomgångar av budgetar för 2004 som följer med budgetansvarig inom parentes:

Medlemmar (Bengt Johansson) och klubblad (L-G Nilsson).
Budgeten går med plus trots att ett utskick kvarstår. Ökat antal medlemmar vilket är mycket positivt.
Inför 2005 delas dessa till separata budgetar.

Samtidigt informerade L-G om de kommande medlemskorten som i år blir på blått papper med svart tryck. Man kommer vidare att ta fram ett kort för ständig medlem. Kostnaden totalt blir ca 1200 kr.

Tidtagning (Anders Gustavsson)
Budgeten har gått med minus p g a att uthyrningarna har minskat.

Fastigheter (Sven Olefeldt)
Budgeten har gått med ett plus resultat trots att en avskrivning kvarstår för den installerade AC-anläggningen.

Brand (Anders Ek)
Budgeten har gått i enlighet med förslaget.
Ek skall se över drivmedelskostnader inför 2005.

Ambulans (Mikael Karlsson)
Budgeten har gått i enlighet med förslaget trots stora investeringar.
Karlsson ombeds inkomma med skriftlig redogörelse.

Utbildning (C-G Elofsson)
Budgeten har gått med plus och Elofsson ombeds inkomma med skriftlig berättelse.

Klubbtävling + DM 16/5-04 (Bo Mårtensson)
Budgeten har gått med minus beroende på felbudgeterat om läkarkostnader. Mårtensson ser över detta.

Klubbtävling + DM 11/9-04 (Bo Mårtensson)
Samma som föregående klubbtävling.

Långlopp MC 2/10-04 (Markus Liljekvist)
Budgeten har gått med ett plus resultat.

4 st träningskvällar (Martin Cruse)
Budgeten har gått enligt förslaget.

Långlopp bil 21/8-04 (Markus Liljekvist)
Budgeten har gått enligt förslaget trots att det blev ett färre anmälda till tävlingen.

Långlopp bil 3/10-04 (Markus Liljekvist)
Budgeten gick enligt förslaget.

Road racing + 4 timmars 15/5-04 (Eva Gödke)
Budgeten har gått med ett plus resultat.

Test STCC 5/4-04 (Martin Cruse)
Budgeten gick med ett minus resultat.
Styrelsen skall ta en diskussion med banbolaget om kvittning av fribiljetter.

SM Road racing 13-15/8-04 (Eva Gödke)
Budgeten gick med ett mycket bra plusresultat.

STCC 1-2/5-04 (Martin Cruse)
Budgeten gick med ett plusresultat.

STCC 16-18/7-04 (Martin Cruse)
Budgeten gick med ett plusresultat.

Övrigt (Styrelsen)
Budgeten gick med minusresultat bl a beroende på en banhyra som ej utnyttjades.

§7. Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Magnus Lörd Kaj Bornebusch