HMS News

Styrelseprotokoll 2005-01-13

Ordinarie STYRELSEMÖTE 05-01-13

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Thomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd, Lennart Hoffert.

Närvarande inbjudna: Pierre Persson, Johan Wramfeldt, Eva Gödke, C-G Elofsson. Kallad icke närvarande: Martin Cruce.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll upplästes och godkändes och lades till handlingarna.

§4. Hoffert presenterade årsbokslutet för 2004 som visade på en vinst med 135.270 kr.
Styrelsen godkände årsbokslutet som undertecknades av alla närvarande för överlämning till revisorerna.

Kommentar: Styrelsen beslöt om att Hoffert fakturerar allt från ambulans för att missförstånd ej skall uppstå. Hoffert pratar med Mikael Karlsson.

§5. Budgetförslag inför 2005.

1. Medlemmar, godkännes
2. Fastigheter, godkännes
3. Brand, godkännes
4. Ambulans, Kaj kontaktar Mikael Karlsson för komplettering
5. Utbildning, godkännes efter besked av Eva Gödke om att utgå från samma förslag som inför 2004 för mc.
6. Klubbtävling+ DM (bil), godkännes efter höjning av startavgiften med 50 kr.
7. Klubbtävling+DM (mc), se punkt 6
8. ERF Långlopp mc, godkännes
9. Träning kväll, godkännes
10. Långlopp bil, ej godkänd, underlag saknas
11. Tidtagning, godkännes
12. Långlopp bil, ej godkänd, underlag saknas
13. Klubblad+klubbmöte, godkännes efter korrigering av kostnad för hemsida till 15.000 kr.
14. B-tävling+4 timmars mc, godkännes.
16. SM Roadracing, godkännes
18. STCC, ej godkänd, underlag saknas
20. Övrigt, godkännes efter korrigering av bidrag från kommun med 15.000 kr och funktionärsfest med 10.000 kr.
21. STCC, ej godkänd, underlag saknas

Både Lennart och Kaj tar förnyad kontakt med Martin och Markus för att få in budgetförslag inom det snaraste.

Slutlig budget skall fastställas 27/1 2005.

§6. Föredragning av valberedningen och frågor diskuterades. Valberedningens förslag publiceras på hemsidan snarast dock senast 3 veckor före årsmötet.

§7. Årsmöteshandlingarna gicks igenom.

Kallelse till årsmötet är tryckt och klar och överlämnades av Kaj till Bruno och Bosse för utskick. De kollar med Medlemsregistrator om möjligheten att skicka med inbetalningskort. Önskvärt!. Kallelsen skall skickas ut innan den 28/1-05.

Föredragningslistan publiceras på hemsidan minst en vecka innan årsmötet.

Styrelsen beslöt om att lämna medlemsavgiften på samma inför 2006 som 2005.

Styrelsen utsåg årets ungdomsstipendiat, årets funktionär, årets förare mc och årets förare bil.
Premierna blir samma som föregående år.

C-G Elofsson förbereder utdelning av förtjänstplaketter till de som kommer på årsmötet.

SBFs ordförande K-G Schildt är inbjuden och kommer till årsmötet och håller ett anförande.

§8. Bruno och Bosse kontaktar Mona-Lisa om utskick av kallelsen och andra aktuella frågor.

§9. Inbetalningskort för medlemsavgift 2006 skickas samtidigt som kallelsen.

§10. Inkommet förslag från Daniel Ivarsson ang hans medverkan vid gocart-tävlingen Klippan Cup den 9-10/4-05. Ivarsson vill göra PR för HMS.
Jörgen Prahl kontaktar Ivarsson för ett möte.

§11. Tävlingsdagar för 2005 har blivit kraftigt försenad. Eva Gödke får nu istället styrelsens uppdrag att brådskande handlägga denna fråga. Kontaktar Markus Liljekvist medan Wramfeldt kontaktar T Lindsjö för ett möte med Lasse Svensson inom det snaraste. SM i RR är redan inbokat till 2/3/4 september.
Kaj kontaktar Lasse för att meddela att HMS är på gång med ett möte för bokning och att Eva nu handlägger frågan.

§12. Styrelsen diskuterade fram ett underlag för offert till dansk mc-tävling den 22-24/4-05.Kaj skriver offert och skickar.

§13. HMS byggnader har klarat sig förhållandevis bra i stormen. Knutstorps Gård sköter röjningen av fallen skog.

§14. Arbetsdagar på Knutstorp bestämdes till 19-20/3-05.

§15. Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 27/1-05,kl 18.00 på RK.
Sedan tidigare har ett möte bestämts till den 17/2-05, kl 17.30 på Mat och Dryck i Löddeköpinge.

§16. Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch