HMS News

Styrelseprotokoll 2005-01-27

Ordinarie STYRELSEMÖTE 05-01-27

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd.

Inbjudna närvarande: Lennart Hoffert, Anders Gustavsson, Pierre Persson, Johan Wramfeldt.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Genomläsning av tidigare styrelseprotokoll med följande kommentar: Inbjudan till årsmötet skickades den 24/1-05.
Protokollet godkändes och lägges till handlingarna.

§4. Valberedningen redogjorde för sitt arbete. Ett par frågetecken finns kvar men deras förslag publiceras på hemsidan inom en snar framtid.

§5. ERF har 5 tävlingar klara inför 2005. Kaj har försökt ordna ytterliggare en tävling och kontrollerat med flygplatser o dyl. Sturup finns med som ett förslag efter deras utbyggnad då man kan ta 36 startande. HMS är mycket välkomna att arrangera en tävling på banan.
Utbyggnaden beräknas att påbörjas inom en vecka och vara klar 1/6-05. Det finns sedan tidigare en DTC-tävling inplanerad till den 23/6-05.
Kostnad för att hyra banan för tävling blir x kr.
Sturup skall inte själv arrangera någon tävling och HMS är mycket välkomna.
Kaj har kontakt med Börje Jönsson på Sturup och avvaktar utbyggnadsbeslutet inom en vecka.
ERF har ett möte i Anderstorp den ½-05. Anders Gustavsson och Kaj Bornebusch deltar.

§6. Styrelsen har efter inkommet mejl hållit en allmän diskussion om forumet på hemsidan.
Styrelsen lämnar detta utan åtgärd då det inte framkommit något personangrepp samt insändaren inte är anonym. Kaj har kontaktat 2 olika journalister och enligt deras mening finns inget hinder för publicering.

§7. Ytterliggare budgetförslag har inkommit och utökas med ett förslag (STCC-test).
Budgetförslag:

STCC (20-22/5-05) godkännes
STCC (5-7/8-05) godkännes
Långlopp, bil (18/9-05) godkännes
Långlopp, bil (15/10-05) godkännes

§8. Inkommet brev från Ricard Bengtsson mentor Sven-Åke Magnusson om HMS vill stödja Bengtsson ekonomiskt som då är villig att representera HMS vid mässor mm.
Styrelsen beslöt att bjuda in Sven-Åke och Ricard för en diskussion.

HMS har redan åtagit sig med att försöka med Daniel Ivarsson som ungdomsambassadör.

Vidare har det inkommet ett förslag om att MRK ställer en bil till förfogande där HMS får utse en förare under säsongen 2005. HMS ställer ev. även upp ekonomiskt.
Styrelsen är mycket positiv till erbjudandet och fortsatta diskussioner kommer framöver om uttagning mm.

§9. Styrelsen diskuterade om mer aktiv kapitalförvaltning av HMS kapital.
Beslut om att styrelsen lämnar förslag till årsmötet..

§10. Styrelsen har fått mycket och god hjälp av Anders Gustavsson att ta fram årsmöteshandlingarna.
Anders föredrog samtliga handlingar.

§11. Samtliga tävlingar under 2005 är utmejlade till styrelsen. Publiceras senare på hemsidan.

§12. Förslag om träningskvällar är utmejlade till styrelsen. Beslut inom en snar framtid.
På hemsidan finns en felaktig uppgift om betalning för träningskvällar. Avgiften för medlem med licens är 100 kr för både bil och mc. MGCC skall betala 300 kr.

§13. Kaj och Jörgen O informerade om en ny av SBF godkänd tävlingsgren, Drifting.
Kaj och Jörgen har haft ett möte med två aktiva om att arrangera en tävling.
Ingen aktivitet på Knutstorp är aktuell.
Beslut om att försöka hitta en tävlingsledare och invänta ett mer utförligt regelverk.
HMS ska jobba vidare med frågan.

§14. Arbetsdag på Knutstorp är planerad till den 19-20/3-05.
Styrelse har fått ett stort antal renoveringspunkter utmejlade. Listan skall ingå i verksamhetsberättelsen.

§15. Inkommen skrivelse från Lars Svensson MRK om att HMS ska utse en miljöansvarig vid hyra av Knutstorp.
Miljöansvarig är idag Pierre Persson. C-G Elofsson har nedtecknat en miljöplan för HMS.
Miljöansvarig ska tas upp för val inför årsmötet.

§16. Inbjudan om CL-kurs i Jönköping den 26-27/2-05.
Beslut av styrelsen att Jörgen Olsson tillfrågar alla tänkbara deltagare.

Förfrågan av Jörgen Olsson om att HMS ska inköpa en funktionärsbil för både person och materialtransport vid interna och externa evenemang.
Frågan bordlades och behandlas senare.

§17. Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch