HMS News

Konstituerande STYRELSEMÖTE 05-02-17

Konstituerande STYRELSEMÖTE 05-02-17

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Thomas Olsson, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Magnus Lörd.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och då särsklilt de två nyinvalda Åsa och Mikael.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Styrelsen beslöt att firmatecknare för HMS är styrelsen, ordförande eller två ledamöter från styrelsen.

§4. Åsa Larsson ges fullmakt till förekommande posthantering och liknande sysslor. Eftersändningsadressen ändras till Åsa Larsson bostad. Kassörens fullmakter fortsätter att gälla.

§5. Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 28/2-05, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§6. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch