HMS News

Ordinarie STYRELSEMÖTE 05-02-28

Ordinarie STYRELSEMÖTE 05-02-28

Närvarande: Kaj Bornebusch, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Thomas Olsson, Bruno Friberg, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd.

Anmält förhinder: Bo Bergqvist.

Inbjudna närvarande: Christer Lövgren, Mikael Persson, Emma Nilsson, Sven Olefeldt samt 2 representanter för MGCC Thomas Bjernflo och Per Broberg.

Inbjudna anmält förhinder: Martin Cruse, Eva Gödke.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Representanterna för MGCC utryckte en vilja att dela på en klubbtävling den 8/5-05. MGCC är indelade i 3 heat med totalt 5 klasser och klarar sig med 4 timmar. Återstående tid kunde disponeras av HMS.
Styrelsen ser positivt på idén och diskuterade en möjlighet att låta mc disponera dessa 4 timmar och ger Christer Lövgren och Eva Gödke fullmakt att lösa detta.

MGCC uttryckte en vilja att återuppta gemensamma träningskvällar med HMS och då ställa upp med funktionärer. Jörgen Olsson ges fullmakt att hålla kontakten med MGCC.

§4 Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra.

§5. Styrelsen diskuterade de olika arbetsuppgifterna i styrelsen och diskuterade också en elektronisk förvaring av klubbens dokument.
Frågan lämnades öppen då Mikael Persson såg svårigheter med detta.

§6. Diskussion om hemsidans bevakning av olika evenemang och uppdateringar av dessa.
Emma berömdes ang. uppdateringar på sidan.
Mikael Sundgren bevakar mc medan Mikael Persson bevakar ERF, bil och mc.
Roadracing SM bevakas av Jörgen Prahl.
Styrelsen beslöt att hemsidan skall få en egen punkt i dagordningen för att diskutera om var styrelsen vill att nyhetsbevakning skall ske.
Jörgen Prahl är ansvarig för en kommande kommitté ang. info inhämtning.

§7. Styrelsen diskuterade attesträtt på fakturor.
Kaj har mejlat ut ett förslag över personer med attesträtt.
Styrelsen beslöt att fastställa skrivningen och detta bifogas protokollet.
Åsa Larsson skickar 2 ex till varje medlem med attesträtt. 1 underskrivet ex återsänds till Åsa.
Viktigt är att man på fakturan anger vilken aktivitet det gäller samt en referens.

§8. Styrelsen beslöt att en reklamplats på hemsidan kommer att kosta 2000kr/kvartal.

§9. Föredragning av Jörgen Prahl om kommande JTCC-förare.
HMS och MRK har tänkt att projektet ska fortsätta kommande år.
Man har lagt en tidsplan och den 2/3-05 skall HMS, MRK och kandidater ha ett möte och man räknar med att presentera en förare den 4/3-05.

§10. Enligt Lars Svensson behöver vaktstugan flyttas en mindre bit för bygget av toalett mm. Styrelsen tillsammans med Olefeldt anser inte problemet är HMS utan MRK. HMS lämnar sitt samtycke till att MRK sköter flyttningen. Olefeldt meddelar Lasse.
Vidare diskussion om placering av en ev. framtida klubbstuga.

§11. Diskussion om kapitalförvaltning.
Kaj lämnade ett förslag om 300.000 kr i räntebärande papper med en årlig avkastning samt 200.000 kr i aktier som Kaj underhåller.
Styrelsen biföll förslaget.

§12. Kaj meddelade att RR-Fyn mail accepterat offerten på tävlingen den 22-24/4-05.
Vi väntar på skriftligt underskrivet avtal.
Styrelsen beslöt att tillkalla RR-sektionen samt att förbereda funktionärer.
Betalning skall vara inkommen senast 10 dagar innan tävlingen.

§13. Förfrågan från Danmark ang. en DTC-tävling på Sturup den 25-26/6-05. Tävlingen blir under midsommarhelgen och noteras och avvaktas.

§14. Förfrågan av MRK ang STCC Master den 8-9/10-05 som blir en TV sänd tävling. MRK vill ha in en offert. Enligt M Cruse innebär det bemanning som en ordinarie tävling. Styrelsens förslag är 100.000.- kr plus 90.000 kr eller utökning av antalet träningskvällar/dagar med 2-3 st.

§15. Christer Lövgren ges fullmakt att inkomma med förslag ang. kläder med HMS emblem. Christer inbjudes till nästa styrelsemöte för att presentera ett förslag.

§16. SVEMO har inte godkänt en KM/DM mc tävling den 11/6-05 pga. en tävling i Finland. Beslut togs om att flytta denna tävling till den 15/10-05 och byter med bil ERF som flyttas till 11/6-05.

§17. Info om att HMS anordnar en ERF tävling på Sturup den 13/8-05. Under förutsättning av att banan blir färdig.

§18. Svedala MK genom Krister Nilsson har hört av sig om att delta i ett HMS evenemang för att få erfarenhet och utbildning i tävlingar. Svedala kan ev. hjälpa till med personal till parkeringsdepån under STCC. J Olsson håller kontakten med Svedala.

§19. Betalning på träningskvällar.
Det är ett krav att man är medlem i HMS för både bil och mc.
Kostnad: medlem med licens för HMS, 100 kr.
medlem utan licens för HMS, 300 kr.
§20. Service på HMS fordon sköts på ambulanser av TS-Motorsport och på IH och Saabarna skötes av Bruno Friberg.

§21. Nästa klubbmöte blir den 7/4-05. Förslag finns om ett besök hos Koenigseggen, Kaj kontaktar Christian, samt på Race-House i Malmö, Sundgren kontaktar.

§22. Sven Persson har varit medlem sedan -54 och är fortfarande aktiv.
Styrelsen beslöt enhälligt att utnämna Sven till hedersmedlem.

§23. Enligt uppgift behöver radioapparaterna en översyn samt nyinköp av headset. Karlstedt är radioansvarig och Thomas och Jörgen ges i uppdrag att kontakta honom om ett prisförslag.
Förslaget får mejlas ut till styrelsen för beslut.

§24. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 4/4-05 kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§25. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch