HMS News

Styrelseprotokoll 2006-01-10

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-01-10

Närvarande: Kaj Bornebusch, Bruno Friberg, Lennart Hoffert, Tomas Olsson, Jörgen Olsson, Bo Bergqvist, Anders Gustavsson, Jörgen Prahl, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Per-Henrik Ekholm samt Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Magnus Lörd.

Inbjudna närvarande: Lasse Svensson, Ring Knutstorp AB.

§1. Kaj Bornebusch hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3. Till protokollförare utsågs Anders Gustavsson.

§4. Lasse Svensson redogjorde för gjorda och kommande investeringar på anläggningen samt omtalade att STCC AB ännu inte kommit med någon uppdaterad eller fastställd kalender för 2006. Klubben skall inkomma med förslag och skiss på någon form av regnskydd, typ ”busshållplats” för posteringarna

§5. Lasse Svensson och Anders Gustavsson redogjorde för klubbens sökta dagar på Ring Knutstorp. Kalendern är ännu preliminär och kommer att publiceras på hemsidan efter besked från Lasse Svensson.

§6. Anders Gustavsson redogjorde för kalenderläget i ERF-mc.

§7. Tomas Olsson redogjorde för ett förslag från SAAB angående friköp av båda Rescue-bilarna, med villkoret att bilarna inte kan vara inregistrerade och att båda skall åter till SAAB när de har tjänat ut.
Styrelsen beslöt att klubben köper loss båda bilarna.

§8. Klubben budget för 2006 behandlades och smärre justeringar gjordes.
Styrelsen beslöt att återremittera budgeterna för klubbracingen och uppmanar klubbracingkommitéerna att försöka se över startavgifterna och tävlingskostnaderna samt om möjligt finna något sätt att öka deltagarantalet.

§9. Anders Gustavsson och Tomas Olsson lämnade lokalen under behandling av denna punkt, eftersom båda är sökande till tjänsten som klubbens kanslist.
Styrelsen beslöt enhälligt att anställa Anders Gustavsson från och med 2006-01-15 och tillsvidare som klubbens kanslist på deltid 25%.
Efter beslutet återkom Anders Gustavsson och Tomas Olsson. Tomas meddelade att även han stöder beslutet.
Styrelsen beslöt att klubbens post fortsättningsvis skall eftersändas till Anders Gustavsson’s hemadress i Ängelholm.
I ärenden som berör kanslisttjänsten är Anders Gustavsson jävig så länge han är styrelsemedlem.

§10. Valberedningens förslag behandlades och återsänds efter justering och komplettering.

§11. Anders Gustavsson kontaktar ansvariga och ber dessa att inkomma med årsrapporter samt sammanställer årsmöteshandlingarna.

§12. Anders Gustavsson kontaktar berörda för utsändning av kallelse till årsmötet 2006-03-02. Utskick senast 2006-01-31.

§13. Styrelsen beslöt till Årets funktionär.

§14. Styrelsen beslöt att (bil) och (mc) utses till årets förare.

§15. Ungdomsstipendiat. Styrelsen beslöt att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

§16. Styrelsen beslöt att be Östen Carlsson införskaffar priser och pokaler till årsmötet.

§17. Diverse post hade inkommit till klubben och redovisades av Åsa Larsson.
SVEMO Södra distrikten efterlyser förslag på kandidater till ”Årets funktionär till Allan Perssons Minne”. Styrelsen beslöt att föreslå Markus Liljekvist och Jörgen Olsson. Anders Gustavsson skickar in förslaget till SVEMO Södra.
Kallelse till Södra Bilsportförbundets årsmöte hade inkommit. Styrelsen beslöt att Tomas Olsson och Jörgen Olsson ges fullmakt att representerar klubben.

§18. Styrelsen beslöt att Kaj Bornebusch tar fram information att publicera på hemsidan.

§19. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 7/2-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp samt att styrelsemötet innan årsmötet hålls 2/3-06, kl. 17.30 i årsmöteslokalen.

§20. Kaj Bornebusch tackade samtliga för ett givande styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Anders Gustavsson Kaj Bornebusch