HMS News

Styrelseprotokoll 2006-03-28

2.

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-03-282.

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-03-28

Närvarande: Kaj Bornebusch, Anders Gustavsson, Mikael Sundgren, Jörgen Olsson, Lennart Hoffert Bo Bergqvist, Bruno Friberg, Valter Nilsson samt Magnus Lörd.

Anmält förhinder: Jörgen Prahl, Tomas Olsson, Per Henrik Ekholm

Inbjudna närvarande: Lars Svensson, Marcus Liljekvist, Eva Gödke.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§4. HMS-klubbdagar på Ring Knutstorp bestämdes enl. följande:

23/4-06 RR, heldag, öppen träning samt uppkörning licenstagning
6/5-06 Bil, heldag, träning + KM/DM
7/5-06 ERCup
11-13/8-06 SM RR
26/8-06 RR/Bil, KM/DM, öppen
27/8-06 ERCup
14/10-06 RR, heldag, KM + träning
15/10-06 Bil, träning + KM + BMW-klubben

Avgifter: RR ca 700kr/heldag, 500kr/halvdag
Bil ca 1000kr/heldag, 800kr/halvdag

§5. Kvällsträningar:

11/4-06 Bil
2/5-06 RR
23/5-06 Bil/RR
20/606 Bil
1/8-06 RR
28/8-06 Bil/RR

Kvällsträningarna är endast avsedda för medlemmar i HMS.
Avgifter: 100kr/tillfälle

Övrigt:
20/5-06 Ev. delad dag med MGCC + RR, KM/DM

§6. Inget nytt om ERF RR.

§7. Ny tävlingsledare för HMS i samband med STCC blir Marcus Liljekvist.
För närvarande finns ingen lösning på problemet med parkeringsdepån. Styrelsen jobbar vidare med en lösning.

§8. Styrelsen har gjorts uppmärksam på att 6 vinster i samband med ett lotteri inte betalats ut av tidigare styrelser. Ursprungsvinsterna var en resa till England.
2 av pristagarna har fått resa till en motormässa i Essen.
Styrelsen beslutade att ge följande pristagare ständigt medlemskap som kompensation: Christer Nilsson, Gunilla Gustavsson, Anders Ek. Tyvärr har Göran Lundgren avlidit.

§9. Bruno meddelade att kabeldraging kommer att ske till anmälningssekretariatet samt vita tornet för att kontokorts läsare skall installeras. Lennart ordnar en kontokorts läsare.

§10. I samband med ambulansernas vinterförvaring kördes en skylt ner. Bruno anmäler till försäkringsbolaget.

§11. Lennart info om att det kommit in 142.000kr i medlemsavgifter för 2006. Vidare info om att investeringen i ny ambulans samt sjukvårdsutrustning.
Eva Gödke beviljades ca 2.000:- kr för deltagande i UEM kurs 8-9 April i Göteborg.

§12. Info från kansliet:
Rapport från RACESAM mötet.
STCC AB möte med banägare och arrangörer.
Vädjan om lås till kontoret, Anders ordnar detta.
Årsmötesprotokollet för 2005 är utskrivet och utskickat för underskrifter.

§13. Fullmakt för A Gustavsson angående postärende underskrevs av ordförande och bevittnades.

§14. A Gustavsson ändrar HMS nuvarande abonnemang på IB till Magnus Lörd samt ett nytt till Bruno Friberg.

§15. Efter inkommet förslag om att seniorerna i HMS skall ges ständigt medlemskap beslutade styrelsen att detta inte skall ske med automatik utan endast som premiering av styrelsen. Valter Nilsson ser ut aspiranter till seniorer och återkommer till nästa styrelsemöte.

§16. Johan Krondahl ges ständigt medlemskap i HMS efter sin olycka och svåra skada.

§17. Inkommet mejl från Anders Ek ang. SAAB:arna som inte längre är inregistrerade för gatutrafik.
A Gustavsson mejlar Ek med svaret att släp kommer att få användas.

F.d. styrelsemedlemmen Rigmor Stevensson, marknadsförare, har erbjudit sig att arbeta i styrelsen. Styrelsen beslutade att adjungera Rigmor tills vidare.

Jörgen Olsson beviljades ersättning med 4000kr för ny utrustning tillhörande infarten i bandepån.

Maria har sagt upp sig som städare. Bruno söker efter en efterträdare.

§18. A Gustavsson informerar om Emma om HMS träningar och tävlingar för att läggas på hemsidan.

§19. Nästa klubbmöte blir en trivselkväll den 6/4-06, kl 19.00 på Ring Knutstorp.
Anders meddelar Emma om hemsidan. Anmälan till Bruno och Bo.

§20. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 25/4-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§21. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

Magnus Lörd Kaj Bornebusch.