HMS News

Styrelseprotokoll 2006-03-02

Protokoll fört vid Hyllinge motorsällskaps styrelsemöte 060302.
Närvarande: Bruno Friberg, Lennart Hoffert, Pierre Persson, Kaj Bornebusch, Claes-Göran Elofsson, Anders Gustavsson, Micke Sundgren, Tomas Olsson, Magnus Lörd, Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Per-Henrik Ekholm, Åsa Larsson.

§1 Kaj hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2 Till protokollförare utsågs Tomas Olsson.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Då en anställd enl. stadgarna ej får sitta i styrelsen föreslår styrelsen att hans plats lämnas vakant tills kandidat dyker upp. Anders är som klubbsekreterare permanent adjungerad till styrelsemöten.

Inför årsmötet gicks listorna med chefsfunktionärer. Dessa valdes enligt valberedningens förslag.

§5 Årsmöteshandlingarna gicks igenom.

§6 Gicks genom under punkten 5

§7 Ekonomin kommer att redovisas på årsmötet.

§8 Klubben kommer att gå vidare ang. en f.d. sekreterares och banks krav från klubben, Kaj ombesörjer detta med Hofferts hjälp.

§9 Ett avtal kommer att skrivas mellan klubben och Anders Gustavsson ang. kanslist tjänsten.

§10 ingen rapport från kanslisten.

§11 Tävlingsledare till STCC presenteras 1a styrelsemötet efter årsmötet.

§12 Jörgen Prahl kommer att skriva en rapport från årsmötet på hemsidan.

§13 nästa möte blir den nya styrelsens konstituerande möte.

§14 Kaj tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet Ordförande

Tomas Olsson Kaj Bornebusch