HMS News

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-08-08 Nr 6

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-08-08

Nr 6

Närvarande: Kaj Bornebusch, Rigmor Stevensson, Lennart Hoffert, Bo Bergqvist, Bruno Friberg, Mikael Sundgren, Jörgen Prahl, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.
Under del av mötet Eva Gödke.
Anmält förhinder: Tomas Olsson, Jörgen Olsson, Anders Gustavsson samt Per Henrik Ekholm.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Nytt avtal mellan HMS och MRK diskuterades.
Förslaget är uppdelat i tre avsnitt: Träningskvällar, 10 hyrdagar, STCC el. motsvarande.

Kaj informerade om ett positivt möte mellan honom själv, Lars Svensson och Staffan Svenby i avtalsfrågan.

Styrelsen gick igenom de tre förslagen och en del justeringar/ ändringar gjordes.
Kaj mejlar ut förslagen igen efter omskrivning.

§6. RR SM.

Inför tävlingen har det varit diskussion om elen. MRK påpekar att all hantering
av utrustning sköts av dem, bl a inhyrning av utrustning. Detta får konsekvenser
för klubben genom ökade utgifter. Klubbmedlemmar har möjlighet att låna in
utrustning till en mycket låg kostnad.

Antalet anmälda är f n ca 180 st.
MC Huset ställer upp som huvudsponsor med 40.000 kr. De kommer att ställa upp ett tält samt ha vissa aktiviteter.

§5. RR Fyn.
Förfrågan om att vara teknisk arrangör den 15-17/9-06. Styrelsen har ej erhållit info tidigare. Styrelsen ställer sig positiv. Ersättningen till HMS samma som förra året.

§7. Hoffert info om ekonomin där det är en positiv utveckling. Stort + på ambulans
där de tidigare stora investeringarna nu börjar att ge avkastning.

§8. Jörgen Prahl info om ett inkommet förslag från Daniel Ivarsson och Sven-Åke Magnusson om ett go-kart race i Klippan den 21/8-06, kl 15.00 – ca 18.00.
Det blir 8 lag innehållande 1 aktiv från HMS, 1 journalist samt 2 aktiva licensierade funktionärer i HMS.
Efter racet bjudes det förtäring och prisutdelning.

§9. Nästa klubbmöte blir den 5/10-06. Bruno arbetar i frågan.

§10. Valberedningen kallas till nästa styrelsemöte.

§11. Inkommet förslag från Tyrone Haraldsson om funktionärsvärvning i samband med STCC i sept. -06.
Kaj har svarat Tyrone. Kaj hör med Lasse om en ev. plats och Bengt Johansson kallas till nästa styrelsemöte.

§12. Inkommet förslag från Daniel Ivarsson. Nuvarande budget är förbrukad. Jörgen P meddelar Daniel.

§13. Förfrågan har inkommit om att HMS vill vara värd för Södras årsmöte 2008 i samband med HMS 60-års jubileum. Styrelsen beslöt bjuda in till årsmötet. Kaj skickar inbjudan.

§14. Valter info om att det rör sig om ca 45-50 personer ibland seniorerna som kan vara aktuella för ständigt medlemskap. Ett stort antal av dessa är redan ständiga medlemmar. Frågan tas upp vid ett senare möte.

§15. Lars-Erik Larsson har under sommaren målat om HMS lokaler för 5.850 kr.

§16. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 12/9-06, kl 18.00 på RK. Till detta möte kallas också Mikael Karlsson.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch