HMS News

Styrelseprotokoll nr 8, 2006-09-12

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-09-12

8.

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Anders Gustavsson, Mikael Sundgren, Lennart Hoffert, Jörgen Olsson, Per Henrik Ekholm, Tomas Olsson, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Frånvarande anmält förhinder: Bruno Friberg, Bo Bergqvist.

Närvarande inbjudna: Eva Gödke, Markus Liljekvist, Bengt Johansson, Christer Lövgren samt Mikael Karlsson.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare valdes Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Info om ambulans av M Karlsson.
Innevarande år har gått över förväntan med många förfrågningar och bokningar. Total omsättning t o m 30/8-06 är 501000 kr. Ambulans har tidigare gjort stora investeringar som nu börjar att återbetala sig.
MIF avtal för 28 hemmamatcher klart..
Körjournaler kommer att införas i samtliga ambulanser.
M Karlsson har påbörjat att delegera en del av arbetet till ”kommande” personal.
M Karlsson presenterade ett utkast på info-häfte till personal som tjänstgör på HMS ambulans. Styrelsen sätter krav på att tjänstgörande personal är medlemmar i HMS.
Samspelet mellan M Karlsson och L Hoffert fungerar perfekt.
Styrelsen vill framföra att man tycker att M Karlsson leder HMS ambulans på ett mycket bra sätt.

§5. Medlemsinfo av Bengt Johansson.
HMS har till den 12/9-06 ca 700 betalande medlemmar mot 825 under hela 2005. Inkomst hittills för HMS är 216.000kr.
En trolig orsak är att det varit färre deltagare på HMS träningskvällar.
Tyrone Haraldsson angav ett positivt besked ang. medlems/funktionärs värvning under STCC.
1st påminnelse har skickats ut till medlemmar som ej ännu har betalt medlemsavgiften för 2006.
B Johansson utryckte en vilja att föra samtal med SBF ang. deras medlemskapsregister för klubbar vilket styrelsen beviljade.
SBF har skickat påminnelse ang. statistik och styrelsesammansättning.
A Gustavsson har påbörjat sammanställning.
SBF har skickat den sk. spärrlistan, A Gustavsson och B Johansson tittar på detta.
§6. Valberedningen.
Punkten utgår då ingen infunnit sig. Valberedningen är kallad till ett flertal möten. Kallas på nytt till nästkommande möte.

§7. Körda tävlingar.
RR SM info av Eva Gödke.
Ingen bra tävling så dålig att det kan inte upprepas.
Tävlingsledningen har rannsakat sig själv och E Gödke tar på sig hela ansvaret.
Tävlingsledningen har diskuterat att svara på kritiken men har funnit att man skall tiga vilket också styrks av styrelsen.
E Gödke har svarat på alla personliga mejl men valt att inte svara på olika forum där det bl.a framkommit rena personangrepp.
E Gödke vill framföra ett stort beröm till tjänstgörande funktionärer.
Totalt fanns det 192 anmälda förare.

B Johansson påtalade att styrelsen inte svarat på kritiken men enligt tävlingsledningen har man haft fortlöpande kontakt men Kaj och att åtgärder har vidtagits som räcker.

E Gödke har avsagt sig vidare uppdrag som tävlingsledare och HMS arbetar på en ny tävlingsorganisation.

STCC info av Markus Liljekvist.
Markus är nöjd med helgen och mycket nöjd med alla funktionärer. HMS har fått bra betyg från domarna.
Viss kritik har framförts men med 3 nya tävlingsledare som är unga och formbara är facit bra.
Styrelsen ger mycket beröm till alla berörda.

KM/DM bil/mc info av Markus Liljekvist.
Få antal startade bilar och ca 25-30 startande mc.

ERCup info M Liljekvist.
34 startande team. Mycket bra tävling men få funktionärer.
M Liljekvist kommer i fortsättningen att fokusera på STCC och avsäger sig uppdraget som TL vid långlopp.

§8. Kommande tävlingar.
RR Fyn 15-17/9-06.
De har beställt räddning, sjukvård/ambulans, banchef, banposteringar samt race control.
Okänt hur många funktionärer som kommer. A. Gustavsson är kontaktperson för funktionärer.

KM/DM bil/mc 14-15/10-06.
Tävlingsledare bil är Mikael Karlstedt.
E Gödke ordnar det administrativa och styrelsen frågar Martin Cruse ang. tävlingsledare mc.

§9. Ekonomi info av L Hoffert.
Preliminärt resultat till den 11/9-06 är +179000kr.
Nya fakturor har inkommit under dagen för STCC.

§10. Tomas Olsson ordnar med att vågen certifieras mot en reklamplats på hemsidan.
Godkännes av styrelsen.

§11. Avtalet mellan HMS och MRK står stilla.
MRK skall presentera en checklista för HMS då vi är tek. arrangör till HMS.
HMS ställer sig positiv men avvaktar förslaget.

§12. Go-kart Klippan.
Förarna hade till uppgift att binda kontakt med någon journalist. Detta lyckades inte. Närvarande/körande journalister fanns från Norra Skåne och Kristianstads bladet.
Annars ett mycket trevligt arrangemang.

§13. Nästa klubbmöte är den 5/10-06 i Landskrona.
Visning sker av veteranbilar och en modeateljé. Anmälan till Bruno. Påminnelse på hemsidan.

§14. Nästa klubblad utkommer i slutet av okt. -06. Info efterlyses från olika chefsfunktionärer. Valberedningen ges möjlighet att informera.
Styrelsen tackar Emma för notiserna på hemsidan. Emma skall kontakta webbhotellet ang. spam-filter.

§15 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 10/10-06, kl 18.00 på RK.

§16. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch