HMS News

Styrelseprotokoll 2004-03-23

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2004-03-23
inkl budgetmöte

Närvarande: Kaj Bornebusch, Mona-Lisa Stålbrand, Thomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Jörgen Prahl och Jörgen Olsson.

Närvarande inbjudna: Lennart Hoffert, Mikael Karlsson, Anders Ek, Anders Gustavsson, Sven Olefeldt, Bo Mårtensson, Martin Cruce, Markus Liljekvist, Christer Löfgren, L-G Nilsson samt Bengt Johansson.

Inbjudna med förhinder: Östen Karlsson, Eva Gödke samt C-G Elofsson.

§1. Kaj förklarade mötet för öppnat och samtliga hälsades välkomna.

§2. Genomläsning av föregående protokoll med följande kommentarer:

Enligt Leif Anderssons önskan skall Leif själv tillsammans med Lennart
Hoffert och Zoran Lukic ingå i gruppen som förhandlar med banbolaget.
Godkännes av styrelsen.

Pierre Persson har betalt medlemsavgiften.

Protokollet godkändes av styrelsen.

§3. L-G Nilsson redogjorde för klubbladet som tryckes hos Holmbergs tryckerier i
Malmö.
Mötet tyckte att klubbladet var bra.

§4. Kaj informerade om att budgetförhandlingarna är ett försök att komma igång igen efter ett flerårigt avbrott. Den budget som nu utarbetas för 2004 skall

ligga till grund för årets aktiviteter. Målet är att presentera en budget inför 2005 vid
nästa årsmöte.

§5. Presentation av budgetar enligt följande:

Medlemmar. Godkändes av styrelsen.
Medlemsavgifter. Godkändes av styrelsen.
Medlemskort. Bordlägges.
Klubbmöte. Godkändes av styrelsen.
Hemsida. Godkändes av styrelsen.
Byggnader. Godkändes av styrelsen.
Brand. Godkändes av styrelsen.
Ambulans. Godkändes av styrelsen.
Utbildning. Godkändes av styrelsen.
Klubbtävling 16 maj. Vid en höjning av startavgift för mc godkännes den av
styrelsen.
Långlopp mc, 2 oktober. Godkändes av styrelsen.
Kvällsträning. Med ändring av startavgiften godkännes den av styrelsen.
Långlopp bil, 21 augusti. Godkändes av styrelsen.
Tidtagning. Godkändes av styrelsen.
Långlopp bil, 3 oktober. Godkändes av styrelsen.
Debutant och 4-timmars mc, 5 maj. Godkändes av styrelsen.
SM roadracing. Godkändes av styrelsen.
STCC vid två tillfälle. Godkändes av styrelsen.
Vid samma tillfälle informerade Cruce om det senaste STCC mötet i Halmstad den 9/3-04.

Budgetmötet förklaras avslutat.

§6. Fråga av Hoffert om en såld ambulans. HMS ägare vid skattemånad. HMS måste betala skatten.

§7. Fråga av Hoffert om utebliven betalning till vakter 2003. Thomas Olsson pratar med Cruce som kontaktar Hoffert.

§8. Förfrågan av Tomelilla MK om hyra av våg i totalt 4 dagar. Styrelsen beslöt att detta var ok.

§9. Fråga av Mona-Lisa om medlemskort. Styrelsen beslöt om att införa inplastade medlemskort. Kaj undersöker om kostnader.

§10. Fråga av Mona-Lisa om man kan fråga medlemmar om varje enskild vill ha utskick
av medlemsblad eller om man nöjer sig med hemsidan.
Styrelsen beslöt att man skall fråga vid ett kommande utskick.

§11. Hoffert informerade om möte med banbolaget.
Styrelsen vill att Hoffert vid nästa möte gör en förfrågan till banbolaget om de monterade reklamskyltarna på vita tornet.

§12. Förfrågan av Anders Ek ang attestering av fakturor.
Inga förändringar från tidigare år.

§13. Thomas Olsson informerade om hyror på Saab-bilarna. Ingen sänkning av hyran för
2004.
Saab har godkänt att bilarna förses med reklam om det inte är från någon
konkurrerande verksamhet.
Vidare informerades om att klubben erhåller gratis årlig besiktning av brandsläckare.

§14. Fråga av Per Henrik Ekholm om avtalet med Saab ang reklam osv.
Samma som tidigare år.

§15. Uppläsning av Kaj om inkommet brev från Stig Liljedahl.
Kaj besvarar brevet.

§16. Förfrågan av Ekholm om styrelseprotokollens utläggning på hemsidan.
Beslut om att protokollen mailas till Kaj för en ev. redigering. Utskick till hela styrelsen för genomläsning och efter 2 dgr utläggning på hemsida.

§17. Info om missförstånd med chefsfunktionärsmöte. Mötet skall hållas samtidigt som klubbmötet.

Särskild punkt på medlemsmöte om tilläggsval till valberedning.

Beslut om inköp av gåva till Sven Olefeldt som utdelas vid klubbträffen.

§18. Info av B Friberg om punkt på STCC kommittémötet om kostnad för maskindepå. Martin ska höra sig för med banbolaget och återkommer sedan till Bruno.

Vidare info av Friberg om funktionärsmat till STCC. Bruno tar fram kostnadsförslag och informerar Martin C.

§19. Kaj informerade om senaste ERF mötet i Anderstorp.

§20. Förfrågan av Mona-Lisa om klubbkläder till receptionen. Mona-Lisa pratar med Elofsson.

§21. Samtal om klubbkläder. Bruno hör sig för om priser etc.

§22. Nästa styrelsemöte den 27/4-04 kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§23. Mötet förklaras som avslutat.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch