HMS News

Styrelseprotokoll 2004-04-27

ORDINARIE STYRELSEMÖTE
DEN 27/-04

Närvarande: Kaj Bornebusch, Tomas Olsson, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Mona-Lisa Stålbrand.

Inbjudna: Claes-Göran Elofsson, Lennart Hoffert, Mikael Persson samt Bengt Johansson.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötessekreterare utsågs Magnus Lörd.

§2. Mötet godkände dagordningen med tillägg med frågor om
brandsläckare, biljetter samt om tidtagning på Anderstorp och
Falkenberg.

§3. Uppläsning av föregående protokoll enligt följande: ordinarie
styrelsemöte den 23/3-04, extra styrelsemöte den 1/4-04 samt extra
styrelsemöte per telefon och med följande kommentarer:

I ordinare styrelsemöte 23/3-04 diskuterades avgift vid kvällsträning.
Kläder till personal i tornet är klart enligt C-G Elofsson. I
övrigt godkändes protokollet.

Extra styrelsemöte 1/4-04. Protokollet godkändes.

Extra styrelsemöte per telefon och mail. En ny ambulans är inköpt.

§4. Elofsson informerade att sista ansökningsdag för DM tävlingar 2005 är
den 1 maj 04.
Styrelsen beslöt om att ansöka om 3 st klubbmästerskap/DM samt 3
långlopp (bil)för 2005.

Vidare info av Elofsson att man redan ansökt om två SM (STCC) för
2005.

Styrelsen beslöt vidare om att ansöka om 2 SM (STCC) för 2006.

Styrelsen ger C-G Elofsson fullmakt att ansöka om tävlingar enligt
ovan.

Vidare info om att tävlingsansökan till kommande helg är klart.

§5. Årsavgiften till SBF är betalt.
Årsrapporten till SBF har Mona-Lisa ordnat.

§6. Elofsson info om att det finns regelböcker över att dela ut till
funktionärer.
Senaste racingskolan hade 49 godkända elever detta resulterade i ca
25 nya medlemmar med licens för klubben.
Diskussion om avgift vid klubbtävlingar. Klubben har inget
vinstintresse men måste minska förlusterna.
Elofsson info om att ’gamla styrelsen’ reagerat över viss skrift.
Ingen avsikt att detta skulle tolkas på detta sätt. VI SER FRAMÅT.

§7. Budget. Hoffert redovisade att ambulans inkommit med komplettering
samt att DM kompletterat efter höjning av startavgifter.

Klubbtävlingar. Budget för klubbtävling 16 maj samt 11 september
godkändes av styrelsen.
Budget för klubbtävling 12 september bordlägges och ny kontakt med
tävlingsledningen.
Diskussion om att ev införa en klass för ERF reglementet till säsongen
2005.

Budget för medlemskort godkändes av styrelsen.

Resultatrapporten bifogas protokollet.
Berörda får egen budget hemskickad.

Hoffert redovisade delresultatet t o m 040426. Bifogas protokollet.

§8. Hoffert kontaktar banbolaget om kundfodring (serveringsersättning)
och förhör sig samt får en förklaring.

§9. Bruno info om försäkringar på de två Internationalerna. Beslut om att
betala försäkringarna.

Bruno och Magnus Lörd får i uppdrag att se över klubbens försäkringar.

§10. Mikael Persson info problem och möjligheter med medlemsregister
(utskrifter).
Styrelsen vill i största möjliga mån arbeta elektroniskt.
Mikael info om uppdelning i medlemsregister efter styrelse, rescue,
ambulans etc.
Styrelsen ger Mikael i uppdrag att skapa en medlems sida som är
kodad.

Styrelsen beslöt också om att på den kodade medlems sidan kan man
ges möjligheter att rösta på olika förslag.
Styrelsen beslutade om att man i fortsättningen skall planera bättre för
utskrifterfrån medlemsregistret.
Styrelsen ger Per Henrik fullmakt att ta ut avgift för reklam på
hemsidan.

§11. Kaj info om att han skrivit på Hyresavtalet med banbolaget och väntar
på att återfått påskrivet avtal.

§12. Olefeldt har redovisat ombyggnader av vita tornet. Olefeldt ges i
uppdrag att ta in offert om inköp av ny kylanläggningsamt undersöka
möjlig sponsring.
Tomas info om att 20 st brandsläckare ej godkänts vid besiktningen.
Beslut om att köpa 20 st brandsläckare inom snarast. Tomas ger A Ek
fullmakt för inköpet.

§13.

§14. Stoppdatum för nästa klubblad är den 5 maj och utskick 10 maj.

§15. Prahl info om utskick från SBF ang reklam för HMS vid deras tält under
STCC.
Prahl har gjort ett utkast och skickat till SBF.

§16. Nästa klubbmöte den 3/6-04. Beslut om korvgrillning samt ev föredrag
av någon inbjuden.

§17. Frågan om genomgång av styrelsmötesprotokoll för 2003 blir vid nästa
styrelsemöte.

§18. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 25/5-04 kl 18.00 på RK.

§19. Beslut om att sälja en ambulans. Bruno och Mikael Karlsson ges
fullmakt att sälja till högsta pris.

§20. Mötet förklarades för slut.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch