HMS News

Styrelseprotokoll 2004-07-06

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2004-07-06

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Jörgen Prahl, Conny Lindqvist, Bruno Friberg, Magnus Lörd.

Anmält förhinder: Mona-Lisa Stålbrand, Per Henrik Ekholm, Bo Bergqvist.

§1. Kaj förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till mötet.

§2. Magnus Lörd utsågs till mötessekreterare.

§3. Uppläsning av föregående protokoll med följande kommentarer:

§3. Bruno har kontaktat Eva Gödke och tävlingsansökan för 2005 är inlämnade till SVEMO.
§18. Holmqvist har kontroll över emblemen.
§19. Kontakten med Lundström återtas och ny kontakt med Klippans KS ordförande. Beslut om att bjuda in Klippans KS till en tävling typ Klubbtävling eller ERF.
§20. Utlagt på hemsidan samt får ett erbjudande vid första fuktionärslicenstagning. ( Extra försäkring)
§21. Jörgen Olsson har tagit fram en ny MARSHALLEN. Styrelsen beslutar att alla nya medlemmar får ett ex vid första utskick, ca 150 st/år.
§22. AC anläggningen i tornet är installerad och klar.
§23. Mikael Persson håller på med uppdateringar av webbsidan.
§24. AD-center är inte intresserade mitt på året. Bruno fortsätter inför 2005. (Kläder)
§26.Klubbens bärbara dator finns numera hos Anders Gustavsson.

Protokollet godkändes därefter av styrelsen.

§4. Hoffert är bortrest. Kaj ekonomisk info info efter inskickad rapport.

§5. Betalning till läkare/sköterska skall ske enligt följande: Läkare/sjuksköterska skriver sina räkningar och skickar dessa till RKAB. RKAB skickar dessa verifierade till Hoffert som skriver faktura till RKAB. Betalning sker då RKAB betalt fakturan till HMS.

§6. Styrelsen ber Hoffert att ta fram direktiv på fakturering och kravrutiner. Liksom redovisnings- och inbetalnings rutiner från tävlingar, träningar mm.

§7. 5/9-04 håller företagsföreningen i Kågeröd en Företagardag. HMS är inbjudna och medverkar gärna. Bruno skall på ett nytt möte den 12/8-04.
Emma Holmgren info om utlägg på hemsidan.

§8. Anders Gustavsson har åtagit sig att vara HMS:s kontaktman med ERF.

§9. Styrelsen godkänner inköp av 2 st nya transpondrar samt reparation av 3 st. Kostnad EUR 893.-

§10. Styrelsen beslutade om att inbjuda Lars Svensson till nästa ordinarie styrelsemöte.

Samtidigt beslut om att Leif Andersson kallas för att närvara vid extra styrelsemöte.

§11. Bruno redogjorde för inkommet mail från Bengt Johansson om att han fått 20 fribiljetter till sponsorer. Detta stämmer inte då han endast erhållit 7 st.
Styrelsen tycker det fungerar bra och emotser att Bengt Johansson fortsätter med att handha fribiljetter.
Ingen åtgärd av styrelsen.

§12. Eniro har skickat en betalningspåminnelse på faktura.
Lämnas utan åtgärd. Gäller ej klubben.

§13. Ingen direkt reklam för STCC på hemsidan.
Notiser om klubbens funktionärer och förare samt tävlingsnotiser.
Jörgen Prahl meddelar Emma om kontakter osv.

§14. Kvällsträningarna är ändrade till separata mc/bil.
Styrelsen tycker beslutet är bra.

§15. MGCC har förmåner vid kvällsträningarna då de skall stå för hälften av funktionärerna. Det är sällsynt med MGCC funktionärer.
Kaj tar kontakt vid kommande sportvagnsmeeting för komma överens med MGCC hur vi skall göra i fortsättningen.

§16.

§17. Fotografering flyttas fram till det preliminära extra styrelsemötet den 10/8-04.

§18. Klubbmöten måste publiceras mer på hemsidan. Mikael Persson inbjudes till nästa styrelsemöte om hans nya idéer om aktiviteter.
Conny kontaktar Br Hörberg om ett besök hos dem vid nästa klubbmöte den 5/8-04.
Jörgen kollar upp gokart körning i Oktober.

§19. Malmö dragracing har visat visst intresse för köp av klubbens IH, brandbil. Beslut om att ev. avtal om betalning vid 2 tillfälle.

§20. AC anläggningen är installerad inom angivet förslag. Sven Olefeldt är inbjuden till chefsfunktionärsmötet den 7 juli 2004 för att instruera anläggningen.
Anläggningen är inskriven i försäkringsvillkoren.
Beslut om att se över betalning för nyttjande av anläggningen inför 2005.
Samtidigt ombeds Sven Olefeldt om att se över alla elförbrukare, element, kylskåp etc.

§21. Styrelse beviljade ett inköp av ny färgskrivare till medlemsregistratorn för 1500 kr..

§22. Styrelsen beviljade ett inköp av ny lufttub för påfyllning av brandsläckare med 1000 kr. Tomas Olsson gör inköpet.

§23. Genomgång av inkommen ekonomisk redovisning från brand. Noteras och bifogas protokollet.

§24. Beslut om bättre reklam ( ex banner på vår hemsida) för våra tjänster typ brand, ambulans, våg, tidtagning mfl.

§25. Nästa ordinarie styrelsemöte bestämdes till den 25/8-04 kl 18.00 på RK.

§26. Kaj förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch