HMS News

Historisk överenskommelse med AB Motorbanan Ring Knutstorp.

Efter konstruktiva och positiva diskussioner har Hyllinge MS (HMS) och AB Motorbanan Ring Knutstorp (MRK) träffat för båda parter fördelaktiga överenskommelser. Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna.
Historisk överenskommelse med AB Motorbanan Ring Knutstorp.

Efter konstruktiva och positiva diskussioner har Hyllinge MS (HMS) och AB Motorbanan Ring Knutstorp (MRK) träffat för båda parter fördelaktiga överenskommelser. Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna.

Mellan parterna tvistiga fakturor sedan 2003 betalas omgående. HMS betalar 19.388.- kr och MRK betalar 92.500.-kr.
MRK får fortsatt rätt att sätta upp reklam på tidtagningstornet.
MRK ställer upp med lokaler för HMS klubbmöten, internutbildningar, mm. utan kostnad.
HMS har rätt att bygga klubbstuga på anvisat område vid vaktstugan.
Fakturor betalas ömsesidigt på 30 dagar i fortsättningen.
Vi skall gemensamt genomföra en EM-historisk tävling hösten 2005 om vi blir tilldelade denna.
Vidare har ett Arrende/Nytjandeavtal träffats som bland annat innebär:
HMS arrenderar den mark som våra fastigheter står på. Dvs. Tidtagningstornet, gamla garaget, sjukstugan, anmälning sekretariatet, redkapscontainer och vaktboden. ( Hitintills har inget sådant avtal funnits och HMS har kunnat få sig ålagt att när som helst riva eller flytta sina fastigheter. – som med klubbstugan-. Nu är vi garanterade att de får stå kvar så länge MRK har arrendeavtal med Knutstorps Gods som är markägare.)
HMS betalar ett arrende på 1000.- kr/år
HMS disponerar utan kostnad vid sina arrangemang VIP-lokal, del av Volvohallen (besiktningar), garagesektion under VIP lokal.
Vatten, avlopp ingår i arrendesumman.
MRK får vid egna arrangemang ( alltså ej uthyrning) disponera tidtagningstorn, sjukstuga (exl.sjukvårdsutrustning) samt anmälningssekretariat. ( Inget sådant arrangemang gjordes 2004)

Om du har behov eller intresse av att ta del av överenskommelserna i sin helhet kontakta mig på 0709-751370 eller ordforande@hyllingems.se.

För en tryggare framtid
Kaj Bornebusch
ordförande
(Bild: 2603)