HMS News

Styrelseprotokoll 2005-05-03

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2005-05-03

Närvarande: Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Åsa Larsson, Per Henrik Ekholm, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Lennnart Hoffert, Magnus Lörd, Anders Gustavsson samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Kaj Bornebusch

§1 Som äldsteman i styrelsen förklarade Jörgen Prahl mötet för öppnat och mötet beslutade samtidigt om att Jörgen blir mötesordförande.

§2.Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3.Genomgång av föregående protokoll med följande kommentar:
§7. 3 funktionärer av totalt ca 40 har anmält sitt intresse för DTC i midsommar.

§4.Diskussion om avtalet med MRK angående biljetter inför STCC.
HMS fakturerar samtliga tävlings kostnader till MRK och MRK fakturerar antalet inlösta biljetter till HMS.
Bengt Johansson har handlagt biljetterna men har avsagt sig detta p g a MRK vill ha namnen på samtliga som erhållit biljetter.
Per Henrik pratar med Bengt om fortsatt handläggning av biljetter och funktionärsadministrationen.

§5.Fullmakt för värdepappersdepå.

Styrelsen befullmäktigade klubbens kassör Lennart Hoffert att öppna depån samt underteckna alla nödvändiga handlingar härför.

Styrelsen beslöt att lämna fullmakt till Lennart Hoffert, samt ordförande Kaj Bornebusch, att handla med värdepapper för Hyllinge MS räkning.

§6.Ekonomisk redogörelse av Hoffert. Resultatet är bättre än vid samma tidpunkt 2004.
MIF har betalt alla fakturor och faktureringen fungerar bättre än tidigare.

§7.RR-Fyn.
P g a funktionärsbrist under fredagen har man återbetalat en summa pengar.
I stort fick HMS positiv kritik, att tänka på vid ett fortsatt arbete är att starta förberedelserna tidigare än i år.
Vid tävlingen deltog ca 150 danska förare och ca 20 svenska.

§8.Diskussion angående ersättning för funktionärer, tex körersättning.
Man ska titta MRK:s Subaru. Bruno hör sig för om andra alternativ om att köpa in en transportbil till klubben.
Man ska även se om man kan sätta drag på Saabarna.
Angående telefonersättning får man lämna en specificerad räkning till Hoffert.

§9.Tidtagningen.
Tidtagningen behövs troligen inte till STCC. MGCC har visat intresse för 3 olika evenemang, okänt med Sturup.
Det har uppstått problem på Anderstorp och eventuellt kan de behöva HMS tidtagningsutrustning.

A Gustavsson redogjorde för utöver budget att det behövs batteribyte på 10-15 transpondrar. Kostnad 7-800kr/st.
Styrelsen beslöt om att byta batteri.

§10.Skatteåterbetalning.
Skatteverket har skickat ut en utbetalningsavi på 23796kr till HMS.

§11.Inkommet mejl från Daniel Ivarsson ang. ungdomssatsning på Knutstorp.
Ivarsson vill hyra Knutstorp under en halv dag med ungdomar där de tex skulle få åka med mm.
Prahl informerade om planer på att vid en kvällsträning ordna något tillsammans med Svalövs kommun för ungdomar och då att Daniel, Therese och Ulrika skulle medverka.
Styrelsen beslöt om att Ivarssons förslag får vila i nuläget.
Ivarsson får mycket beröm för arrangemanget vid Klippan Cup.
Prahl skickar svar till Ivarsson.

§12.Kommande tävlingar.
Ett fåtal funktionärer har anmält sitt intresse inför klubbmästerskapet/MGCC den 8/5-05. MGCC ska mejla till Bruno om antalet funktionärer från deras sida. Detta är ännu ej gjort.

Funktionärer till kvällsträningen den 10/5 ser bra ut.

20-22/5-05 STCC.
Nytt för året är 2 kvalheat till final.
Viasatsport3 sänder tävlingen ”live”.

Bruno kontaktar Lars-Erik Larsson ang. vaktfrågan.

Depåchefsfrågan måste lösas till nästa STCC. Frågan återremiteras till organisationskommittén.

Man ska framföra önskemål till Tommy Tuvesson om bättre presentation av resultat tex TV-skärm.

Emma har uttryckt vilja om förstärkning till receptionen. Malin Nilsson och Christina Larsson hjälper Emma.

§13.Nytt klubblad ska skickas ut direkt efter kommande STCC tävling.

§14.Förfrågan om uthyrning av radioutrustning.
Detta finns nedtecknat på brand och ambulans beställningslista.

Styrelsen beslöt om följande taxa: Radio 100kr/dag och Headset 50 kr/dag samt att de skall återlämnas i funktionellt skick annars debiteras reparationskostnad.

§15.Funktionärer MGCC.
Sportvagnsmeetingen är samma helg som STCC i Falkenberg, kan bli svårt med funktionärer.
Önskvärt med ett möte i samband med samarrangemanget den 8/5-05.

§16.Enligt uppgift har Kaj hört ifrån DTC ang. midsommarhelgen.

§17.Frågan om tävlingsledare klubb resp. ERF framflyttas till nästa möte.

§18.ERF Sturup.
HMS får själv söka polistillstånd, oklart med tävlingsledare då Liljekvist avsagt sig. Tomas Olsson kontaktar Cruce.

§19.Anders Gustavsson informerade att han fått polistillståndet för 2005. Lövgren och Cruce har fått kopia. Åsa får originalet och gör utskick av kopior till berörda.

§20.Media. Ingen info.

§21.Bruno gör en översyn av HMS försäkringar på bilar mm.

§22.Nästa klubbmöte blir den 2/6-05. Kaj ska kontakta Koenigseggen.

§23.Nästa styrelsemöte bestämdes till den 7/6-05 kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§24.Mötet avslutades och Jörgen Prahl tackade för ett trevligt och givande möte

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Jörgen Prahl