HMS News

Styrelseprotokoll 2005-06-07

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2005-06-07

Närvarande: Kaj Bornebusch, Tomas Olsson, Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Lennart Hoffert, Anders Gustavsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Åsa Larsson, Mikael Sundgren.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3 och 4 Genomgång av domarrapporten från Björn Andersson (SVEMO) från senaste STCC tävlingen.
Innehållet i denna nämner bl.a. den tragiska olyckan med Markus samt om avsaknaden av teknisk kontrollant. Det sistnämnda är troligen ett missförstånd.
Om olyckan nämns inget om gulflaggssituationen varvet innan olyckan. Samtliga hade passerat gulflaggningen och ingen tycktes slå av på takten.

Styrelsen vill framhålla att bestraffning skall ske då förare inte respekterar gulflagg.
I övrigt avvaktar styrelsen på ett svar från Martin Cruce innan man gör ett uttalande.

Styrelsen vill framföra ett tack till Martin Cruce, Markus Liljekvist, Christer Lövgren samt Börje Blomén för en väl genomförd tävling.

§5. Det har framkommit att det inte fanns några klara direktiv för vakterna vid insläppen vid den senaste STCC-tävlingen.
Styrelsen överlämnar till tävlingskommittén att försöka lösa frågan om vakter till både insläpp och bandepå innan nästa STCC i augusti.

Vidare diskuterades matfrågan. Styrelsen beslöt att varje funktionär som vill ha mat måste anmäla sig hos Bengt Johansson vid entrén.
Vidare samtalat tävlingskommittén via A Gustavsson med RKAB ang mat till biljettförsäljning, RKAB personal, tidtagning, domare mfl.

§6. Samtal har förts med Sven Olefeldt ang tak över ambulansintaget vid sjukstugan. Tomas diskuterar med Mikael Karlsson.

§7. Ekonomisk redogörelse av Hoffert. Prognosen visar på ett positivt resultat.

§12 Åsa har ordnat med ett möte med MGCC ang ett fortsatt samarbete samt eftermöte ang den delade dagen på Knutstorp. Kaj, Jörgen O samt Åsa deltar vid mötet.

§8. Kommande tävling är ERF den 11/6-05. 32 team är anmälda. Jörgen säger att det är problem med funktionärer. Bruno har ordnat med elen.
ERF-kommittén ordnar själv priser.

§17. Förfrågan av DTC om att hyra 60 radioapparater. HMS har inte detta antal. DTC ordnar själv.
3 funktionärer har anmält sig till tävlingen. A Gustavsson är bitr. tävlingsledare.

§9. HMS har köpt in en Volvo 945 för 30.000kr.

§10. Tomas har varit i kontakt med Björn Berglund på Saab i Trollhättan om utbyte av rescuebilarna. Saab har ordnat en 95:a Aero -04 i utbyte mot 93:an.

§11. Fråga om lösenordet till administration på HMS hemsida.
Styrelsen beslöt om att den person som erhåller lösenordet registreras av Emma och detta får inte överlämnas till någon annan. Vilka personer som får tillträde medges av ordförande.
Styrelsen vill göra en förfrågan till Mikael Persson om att få läsbehörighet i medlemsregistret.

§13. Redogörelse av Gustavsson om SVEMO: s miljöcertifiering. Åsa har vidarebefodrat samtliga handlingar till RKAB då det är ett ägaransvar. Pierre informeras då det kan beröra HMS i framtiden.

§14. Transpondrar är iväg skickade för reparation och batteribyte, Kostnad ca 1650 euro. Godkännes av styrelsen.

§15. Föredragning av Tomas om våningsbyte mellan racekontroll och tidtagning.
Efter diskussion beslutade styrelsen om att bilda en arbetsgrupp som behandlar frågan. I gruppen ingår Tomas O; Anders G, S Olefeldt samt M Karlstedt.

§16. Till klubbmötet på Sturup var vid mötestillfället endast 7 anmälda. Styrelsen beslutade om att inställa besöket på Sturup då det ansågs vara för få anmälda.
Styrelsen återkommer med en ny tid senare.

§18. Medlems- och funktionärsvarvning.
HMS har varit ute vid 3 olika tillfällen. Ivarsson befann sig på Klippan Cup och varvade ca 2 funktionärer, Tezz på STCC med 6 funktionärer samt på Center Syd med 3 funktionärer.

Tomas O ansvarar för att frågor på forumet besvaras.

Prahl redogjorde för idén inför kvällsträningen den 16/8-05 om att Ivarsson, Tezz och Rikard Bengtsson ev. finns på plats och då man kan bjuda in gäster, annonsera i dagspress mm för att visa upp HMS verksamhet.

§19. STCC på Sturup 2006.
Frågan diskuterades och bordlägges till nästa styrelsemöte.

§20. Styrelsen ställer sig positiv till idén om att bygga en ny klubbstuga. Kaj pratar med Lasse om placering mm.

§21. Tomas ordnar med en notis om det inställda klubbmötet. Klubbladet är under produktion och utskick.

§22. Föregående mötesprotokoll har lästs av samtliga och godkändes och lägges till handlingarna.

§23. A Gustavsson ordnar med en bredbandsuppkoppling till vita tornet. Gustavsson mejlar ut ett prisförslag.

§24. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 5/7-05 kl 18.00 om möjligt på Sturup.

§25. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch