HMS News

Styrelseprotokoll 2005-07-05

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2005-07-05

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Åsa Larsson, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Mikael Sundgren, Per Henrik Ekholm, Anders Gustavsson, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Bo Bergqvist.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna till Sturup Raceway och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Samtliga hade läst föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

§4. Hoffert redogjorde för ekonomin från 1/1 – 30/6. Positivt resultat
HMS har ännu ingen aktieportfölj eller obligationer.
Problemen med skatteåterbetalningen för 2004 har överlämnats till adv Stig Brunnström, advokatfirman Citadellet för tvistemål med banken.

§5. MRK har klagat på fakturan i samband med STCC-testet. MRK är ej villiga att betala funktionärsmat eller räddningsbil då man tycker sistnämnda räknas som klubbens ”nyttigheter”. Sedan tidigare finns en överenskommelse om ”nyttigheter”.
HMS återtar kravet på betalning för funktionärsmat men menar att ordet ”nyttighet” felbedömts varför kravet kvarstår.
Beslöts att höja avgiften för funktionärer till 750.- kr vardagar och 550.- kr lördagar/söndagar. Mat till funktionär är då inkluderad. Observera att kommunikationsradio EJ ingår. Dessa kostar 100.- kr per styck per dag.

Inför STCC i augusti ( och framtida arrangemang) skall HMS erbjuda mat till egna funktionärer och ej anlitad personal från MRK. Liksom ej heller andra utomstående betalda funktionärer.
Domare kommer dock även fortsättningsvis att bjudas.

§6-7. HMS gör genom Åsa och Anders följande ansökningar för tävlingar 2006 och 2007.
22/4-06, ERF, mc, Sturup
23/4-06, ERF, bil, Sturup
6/5-06, KM/DM, Kntstorp
19-21/5-06, STCC, Knutstorp
10/6-06, ERF, mc, Knutstorp
11/6-06, ERF, bil, Knutstorp
4-6/8-06, STCC, Knutstorp
12/8-06, ERF, mc, Sturup
13/8-06, ERF, bil, Sturup
26/8-06, ERF, mc, Knutstorp
27/8-06, ERF, bil, Knutstorp
2-3/9-06, SM RR, Knutstorp
16/9-06, KM/DM, bil, Knutstorp
7/10-06, KM/DM, mc, Knutstorp

18-20/5-07, STCC, Knutstorp
15-17/6-07, STCC, Sturup
2-4/8-07, STCC, Knutstorp
1-4/9-07, STCC, Sturup

Datumen är preliminära.

§8. Den 5/7-05 hölls ett möte på Sturup m a a ERF tävlingen den 13/8-05.

Med på mötet fanns för HMS Kaj och Anders och från Svedala Ordf Bengt Persson, Jan Vendel, ERF:s teamförening Tomas Lindsjö samt från Sturup Börge Jönsson och Sören Isaksen.
Mötet blev mycket bra och fördes i en positiv anda och samtliga parter var helt eniga om att köra tävlingen med HMS som arrangör med hjälp av Svedala.
Alla tidigare förehavande är uppklarade mellan parterna.

Den 29/7-05, kl 12-18 ordnar Svedala en träningsdag för ERF. HMS står för säkerheten.
I sammanganget kan vi berätta att HMS är mycket välkomna till Sturup Raceway.
I samband med ovan diskuterades också att HMS skall blåsa liv i DM för mc under 2006.

Efter en kortare stunds uppfriskande gocart körning fortsatte mötet.

§9. Anders redogjorde för DTC tävlingen på Sturup.
För HMS del fanns Anders på plats som kordinator (bitr. tävlingsledare) mellan motorklubben från Aarhus och funktionärerna från HMS.
HMS fanns på plats med 1 ambulans, 2 räddningsfordon samt 6 banfunktionärer.
Anders och övriga i styrelsen vill framföra ett stort tack till samtliga funktionärer.
På plats fanns ca 5-6000 åskådare.

§10. Kommande tävling är STCC.
Chef funktionärsmöte kommer att äga rum den 26/7-05, kl 19.00 på Knutstorp.
De tidigare funktionärerna i maskindepån har tackat nej.
Bruno tar på sig ansvaret med stöd av Per Henrik.

§11-12 Diskussion om marknadsföringen inför SM RR och TV kostnaden på 40000kr.
Prahl, Bruno, Tomas och Mikael kontaktar Eva Gödke för ett möte om marknadsföringen.
HMS avböjer kostnaden för TV-sändningar med 40000kr men beställer affischer och program med 10000kr.

§13. Kaj informerade om att HMS erbjudits medlemskap i Helsingborgs idrottsmuseum.
HMS betalar 1000 kr i medlemsavgift. HMS medlemmar får gratis inträde och möjlighet att låna möteslokal.
Styrelsen beslöt om att HMS skall bli medlem.

§14. Media info.
Prahl redogjorde för sitt projekt inför kvällsträningen den 16/8-05.
Prahl försöker anordna en ”minimotormässa” med klubbens förare mm.

HMS har fått 5000kr i pris av SBF för värvning av flest antal c-licens funktionärer.

Finns erbjudande om att åka till DTM finalen för 2500kr den 22-24/10-05.

§15. Styrelsen beslöt om att ordna en klubbträff på Sturup med gratis gocart körning för medlemmar den 4/8-05. Körningen börjar kl 18.00 – 20.00. Därefter fika och möte. Anmälan till Bruno innan den 31/7-05.

§16. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 9/8-05, kl 18.00 på Knutstorp.

§17. Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch