HMS News

Styrelseprotokoll 2005-09-08

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2005-09-06

Närvarande: Kaj Bornebusch, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Lennart Hoffert, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Tomas Olsson, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Anders Gustavsson, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Per Henrik Ekholm

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll hade lästs av samtliga och godkändes och lades till handlingarna.

§4. Diskussion om 2004 års skatteåterbäring på 23.796 kr.
Ärendet har varit hos adv Stig Brunnström och återkommit då han inte tyckte att HMS skulle processa med Sparbanken Finn utan överväga en polisanmälan.
Styrelsen diskuterade en polisanmälan men avstod från detta för tillfället.

Hoffert ges fullmakt att via ett inkassoföretag driva in skulden.

§5. Redogörelse av Tomas Olsson angående bränslet E85. Så vitt känt enbart i JTCC. HMS nuvarande släckare kan inte släcka en brand med E85. Med ett extra aggregat i IH:n är detta möjligt.
Tomas har skickat frågan till säkerhetskomitten på SBF men frågan är ej färdigbehandlad.

Styrelsens beslut:
Styrelsen för Hyllinge MS beslutade på tisdagen den 6/9-05 att med omedelbar verkan förbjuda all användning av motorbränsle, som innehåller mer än 25% inblandning av etanol. Beslutet är taget av säkerhetsskäl. Förbudet gäller tills vidare vid alla arrangemang med HMS som arrangör.
OBS. SBF:s bestämmelser rörande märkning, hantering, etc vid användning av etanolinblandat motorbränsle.

§6. Frågan om respektive skall medbjudas på funktionärsfesten i höst.
Styrelsen beslutade om att respektive skall medbjudas gratis och festarrangören får samma summa per person som tidigare utlovats.

§7. Ekonomin ser fortsatt ljus ut men då redovisningar kvarstår kan inget exakt meddelas.
Problem under RR SM med hantering av kontanter.
Hoffert löser problemet inför 2006 med hjälp av Tomas.

§8. Tomas har mejlat ut om ett tillfälle att köpa ambulansutrustning i form av defibrillatorer.
Styrelsen beslöt om att köpa in 4st defibrillatorer, 1 till varje enhet.

§9. Inkommit mejl från Christer Lövgren ang. funktionärs utbildning med mål att arrangera en klubbtävling.
Styrelsen ser positivt på ide´n och Anders Gustavsson hör sig för och eventuellt genomför en utbildning.

§10. ERF Sturup 13/8-05.
A Gustavsson redogjorde för tävlingen och gav mycket beröm åt Svedala MK, Börje och Sören från Sturup. Problem med funktionärer från HMS.
Börje vill gärna diskutera ett fortsatt samarbete med HMS.

RR SM 2-3/9-05
833 betalande åskådare varav 133 använde annons. Dubbelt så många betalande åskådare som förra året.

Minimotormässan.
Prahl vill tacka samtliga som ställde upp och hoppas på en fortsättning. Kvällen drog många besökare och en extern utställare.
Vid en fortsättning blir det bättre funktionärsvärvning.

§11. Nya startuppställningsskyltar.
Åsa ser sig för på bl a Gelleråsen.

§12. Diskussion om eltillgången under RR SM.
Bruno redogjorde med att det fanns tekniska problem med utrustningen samt att TV själv använde ett av elaggregaten. Vid kontroll i elskåpen var ett antal proppar urskruvade.
Beslut togs om att man skall se över problemet inför 2006.

Vidare har det framkommit klagomål över tillgång till drycker och servering under helgen.

§13. Ny kaffekokare i tornet.
Magnus ges i uppdrag att köpa en ny kaffekokare.

§14. Inskickat förslag från Alf Nordin om att ge en segrare i en SM-klass på Knutstorp ständigt medlemskap i HMS. Detta skulle gälla en medlem med licens i HMS.
Styrelsen beslutade om att frågan kan tas upp vid en totalseger i en SM-klass.

§15. Nästa klubbmöte blir på Järnvägsmuseet i Ängelholm den 6/10-05. Maximerat till 50 pers. Sista anmälningsdag den 3/10-05.

§16. Budgetuppföljning för 2005 samt budget inför 2006.
Styrelsen beslöt om att hålla ett budgetstyrelsemöte med budgetansvariga den 8/11-05. Budgetresultat skickas ut till ansvariga av Hoffert.

§17. ERF 2006 mc/bil
Det har framkommit ett missnöje från teamföreningen om ledningen för ERF.
HMS är genom Anders Gustavsson redo för att ta över koordinationen över serien.
HMS överlämnar åt teamföreningen (bil) att driva frågan.
Sundgren hör sig för ang. en teamförening mc.

§18. A Gustavsson och M Sundgren utses till HMS representanter för samtal med RK om dagar inför 2006.
Styrelsen beslöt vidare om att om möjligt hyra RK en hel dag (lördag eller söndag) i April 2006 för träning utöver träningskvällarna. Önskemål framfördes om delad dag med mc på förmiddagen och bil på eftermiddag.

§19. Medlemmen Mikael Nilssons inskickade brev om ständigt medlemskap för skadad funktionär 1999.

Svar: Markus ständiga medlemskap togs upp av en enskild och behandlades av den nuvarande styrelsen.
M Sundgren besvarar Nilsson.

§20. Till webbmaster/klubblad.
Info om E85, ny utrustning till ambulanserna samt nästa klubbmöte.

§21. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 4/10-05, kl 18.00 på RK
Samtidigt uppmanas valberedningen om att påbörja sitt arbete. Valberedningen inbjudes till nästa möte.

§22. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch