HMS News

Styrelseprotokoll Budgetmöte 2005-11-08

Ordinarie HMS Styrelsemöte 2005-11-08

Plats: Ring Knutstorp

Närvarande: Kaj Bornebush, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Lennart Hoffer, Per Henrik Ekholm, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Anders Gustavsson, Jörgen Olsson, Magnus Lörd, Jörgen Prahl samt hedersordförande Valter Nilsson

Anmält förhinder: Tomas Olsson

Närvarande inbjudna: Anders Ek, Mikael Karlsson, Markus Liljekvist

Inbjudna med anmält förhinder: Pierre Persson, Östen Karlsson, Martin Cruce, Bengt Johansson, Eva Gödke

§1 Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokollförare valdes Åsa Larsson.
§3 Valberedningens förslag
Beslutades att Bruno Friberg kontaktar Pierre för att framföra mötets kommentarer.
Pierre Persson blir inbjuden åter till nästa styrelsemöte för att presentera valberedningens förslag.
§4 Budget
Medlemmar – Bengt Johansson skall inkomma med budget
Fastigheter – Sven Olefeldt skall inkomma med budget
Brand – Anders Ek föreslog höjning av hyresarvodet för 2006 till 2 100:- för helg (nuvarande 2 050:-) och 3 200:- (nuvarande 3 100:-).
Ambulans – Mikael Karlsson undersöker att leasa ambulanser, för att kunna hålla en högre beredskap med bilar. På sikt bör sjukstugan ses över, alternativt bytas ut. Skiss med förråd finns framme. Ur försäkringssynpunkt kan det vara lämpligt att komplettera sjukstugan med larm. Priserna för 2006 kvarstår; 3 800:- för 1 bil, 2 personer, 8 timmar.
Efterfrågades var den dyrbara sjukvårdsutrustningen skall förvaras. (Förvaras ej i sjukstugan)
Utbildning – Jörgen Prahl återkommer med budget för MC-delen.
KM 051002 – Christer Lövgren återkommer med budget.
KM 051016 – Christer Lövgren återkommer med budget.
Bil – Östen Carlsson återkommer med budget.
Långlopp MC 050917 – Eva Gödke återkommer med budget.
Lennart Hoffert kollar upp vad en kortterminal kostar, för att kunna ha i anmälningssekreteriatet.
B-race istället för ytterligare ett KM den 6/5 diskuterades.
På klubbracemötet 2006 deltager Mikael Sundgren.

Kvällsträning – Eva Gödke och Mikael Karlstedt inkommer med budget.
Långlopp bil 050918 – varje team skall ha sin egen transponder från och med 2006-01-01.
Tidtagning – Anders Gustavsson rapporterar att 3 transponders har dåliga batteri, men avvaktar då övriga 81 st är i gott skick.
Långlopp bil 050611 – Anders Gustavsson rapporterade att det varit något färre startande än vid tidigare tävlingar.
Klubblad & klubbmöte – Jörgen Prahl kollar upp möjligheterna att köpa in tjänsten med kuvertering och distribuering av klubbladet, samt vem som blir nästa redaktör.
Diskuterades att lägga ut på hemsidan om att medlemmarna kan meddela om dom inte önskar få klubbladet i postform, då vi kan lägga den i pdf-format på hemsidan.
Jörgen Prahl inkommer med budget.

Långlopp MC 051015 – Eva Gödke inkommer med budget.
Test STCC 2005 – Budgeteras ej för 2006.
SM Roadracing – HMS ställer sig negativt till TV-sändningar för 2006.
Guldstjärna till organisationskommittén!
Eva Gödke inkommer med budget.
KM MC 050508 – intäkter från MGCC har nu inkommit. Christer Lövgren inkommer med budget.
Åsa Larsson kollar upp med MGCC om samma upplägg för 2006.
STCC 0505021—22 – Martin Cruce inkommer med budget.
RR Fyn – tävlingarna 2006 kommer att ske senare på än 2005, pga krock med andra danska mästerskap.
STCC 050806—07 Parkeringsdepåansvarig. Martin Cruce inkommer med budget.
Långlopp bil 050813 – Thomas Olsson meddelar att vissa funktionärer inte gillar att jobba på Sturup Raceway, då Ring Knutstorp är vår hemmabana.
Styrelsen beslutade att samtliga budgetansvariga skall göra en inventarielista över inventarier som innefattas i respektive budgetområden. Skall vara klar inför nästa budgetmöte, 2005-12-06. Lennart Hoffert tar fram en mall och skickar ut till samtliga.
§5 Övrigt
Anders Gustavsson tar kontakt med Lennart Nilsson, så att fakturan för tävlingstillstånden ställs ut direkt till Lennart Hoffert.

Mikael Persson har förberett ett antal artiklar till webben där dom olika funktionärsposterna presenteras genom intervjuer. Detta är ett hjälpmedel för att promota och för att få in fler funktionärer. Jörgen Prahl meddelar Mikael att det är okej att börja publicera dessa artiklar. Inbjudan kommer att gå ut till Racing School, som går av stapel april 2006. Mikael Persson ansvarig.

Nästa möte blir den 6/12 kl 18 på Ring Knutstorp. Styrelsen samt budgetansvariga kallas.

Vid protokollet Justeras

Åsa Larsson Kaj Bornebush