HMS News

Styrelseprotokoll 2006-02-07

Ordinarie STYRELSEMÖTE 06-02-07

Närvarande: Kaj Bornebusch, Mikael Sundgren, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Per Henrik Ekholm, Anders Gustavsson, Bruno Friberg, Jörgen Prahl, Bo Bergqvist samt Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Åsa Larsson, Lennart Hoffert.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Pierre Persson har kontaktat Anders Gustavsson. Inga förändringar sedan tidigare har skett. Bärgning kommer att dirigeras från racecontrol.
Arbetet med tävlingsledare, banracing, fortgår.

§5. Budget förslag från kansli godkändes. Ansvarig Anders Gustavsson.
Hela budgeten avvaktas till efter mötet på Jägersro. Distribueras av Lennart Hoffert med om det behövs hjälp av A Gustavsson.

§6. Genomgång av alla upprättade handlingar inför årsmötet. A Gustavsson fortsätter med detta arbete.
Anders gör ett körschema för årsmötet.
Kallelse till årsmötet är publicerad på hemsidan sedan 06-01-27 samt skickas per post den 9/2-06 tillsammans med inbetalningskort för 2006 samt eventuell restavgift för 2005.
På årsmötet kommer alla funktionärer under 2005 att få en CD-skiva med 200 bilder på arbetade funktionärer från säsongen 2005.

Info av Gustavsson att SBF har en vilja att alla banor och arrangörer av bilsport skall miljöcertifieras enl. RF:s normer under 2006.

Medlemsregistret kopieras och mejlas till samtliga styrelsemedlemmar. Allternativt ges lästillgång utan ändringsmöjligheter. Efter årsmötet.

§7. Genomgång av styrelseprotokoll under 2005. I fortsättningen numreras protokollen med start från årsmötet.

§8. Årsmötesprotokollet för 2004 innehas av Åsa Larsson.

§9. Övriga frågor inför årsmötet om matservering, lottförsäljning samt blommor diskuterades.

§10. Styrelsen beslutade att ungdomsstipendiet delas mellan………….

§11. Tomas meddelade att HMS har köpt en ny ambulans från Åmål samt att denna var i mycket gott skick. En av HMS ambulanser är till försäljning på annons.
Den 8/2-06 är det möte på Jägersro, troligen blir det avtal om att HMS sköter ambulanstjänsten..

§12. Dr Stefan Lundgren skall avtackas. A Gustavsson kontaktar honom och bjuder in honom till årsmötet.

§13. Utgår då Hoffert saknas.

§14. Till funktionärskursen, steg 1, den 21/2-06 kl 18.00 är det för närvarande 3 personer anmälda.
Kanslisten undersöker annonsering under föreningsannonser i dagspressen med erbjudande om funktionärsutbildning.

Funktionärskurs, steg 3 och 4, hålls den 18/3-06.

§15. A Gustavsson presenterade ett förslag om anställningsavtal mellan honom själv och HMS. Förslaget är skrivet efter ett möte mellan Anders och Kaj.
Styrelsen beslöt att detta skall förtydligas och sedan överlåter man åt Kaj att underteckna ett avtal.

§16. Anders känner ett stort stöd både från styrelsen och från medlemmar ang. hans tjänst som kanslist hos HMS.
Anders informerade om en rivstart med utskick som fyller tiden med råge.
Anders har ett önskemål om att HMS köper en bärbar dator som endast skall innehålla dokument rörande HMS samt om en möjlighet om att kunna låsa kontorsdörren i tornet.
Styrelsen beslutade om att bevilja Anders 8000kr för inköp av bärbar dator.

§17. STCC har fastställt sin kalender den 6/2-06.
HMS arrangerar den 14/5-06 samt 10/9-06.
Valberedningsarbete med tävlingsledare pågår.

§18. ERF, bil, tävlingskalender har tagits bort från deras hemsida. Inget samarrangemang mellan bil och mc. Anders kontaktar Hans och återrapporterar via mejl.

§19. MGCC har utryckt en vilja om att dela deras dag den 20/5-06. HMS tanke är att ordna en öppen tävling mc. Åsa kontaktar Christer Lövgren.

§20. Eftersändning av post till A Gustavsson startade den 5/2-06. Inget i övrigt då Åsa saknades.

§21. Jörgen info om att han och Anders var på ett möte med ungdomsambassadören Daniel Ivarsson den 15/1-06. Daniel ska köra för KEO racing 2006, danskt team.
Den 25/2-06 håller Ivarsson ett föredrag. Info på hemsidan.
Ivarsson besöker ev. någon skola samt tennisveckan i Båstad. Idéer om Klippan Cup och Kristianstad pågår.
Prahl kollar med Ivarsson om att eventuellt ordna ett klubbmöte hos KEO i Danmark.

NST/HD kommer att följa årsmötet med intresse för ungdomssatsning.

Arbete med att försöka ordna en ny mini motormässa pågår.

§22. Tomas info om att HMS m.fl. ingår i ett 2-årigt säkerhetsprojekt där SBF bidrar med pengar. I projektet ingår förutom HMS även Hörby, förare, kartläsare samt lokal räddningstjänst.
Projektet ska resultera i en manual ang. räddningsarbete.

§23. Nästa styrelsemöte är sedan tidigare bestämt till den 2/3-06, kl 17.30 i anslutning till årsmötet.

§24. Mötet avslutades.