HMS News

Konstituerande styrelseprotokoll

1.

Konstituerande STYRELSEMÖTE 2006-03-02

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Anders Gustavsson, Lennart Hoffert samt Magnus Lörd.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Inga nya styrelseposter.

§4. Firmatecknare i HMS är styrelsen, ordförande eller två ledamöter av styrelsen.

§5. Styrelsen ger Anders Gustavsson fullmakt till förekommande posthantering och liknande sysslor. Kassören Lennart Hofferts fullmakter gäller som tidigare.
Eftersändningsadressen har ändrats.

§6. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 28/3-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§7. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch