HMS News

Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte 6

Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte 6

2006-07-13

Närvarande: Kaj Bornebusch ordf, Per Henrik Ekholm suppl. Anders Gustavsson kanslist, Rigmor Stevensson adjungerad, Lennart Hoffert kassör.

Frånvarande: Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Bo Bergqvist, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Bruno Friberg.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Ordförande utsågs föra dagens protokoll
3. Extramötet var kallat för att behandla avtalsförslag som inkommit från MRK (Banbolaget) Det nuvarande treårsavtalet går ut vid slutet av detta året. Förslaget från MRK som drastiskt avviker från det nuvarande diskuterades. Frågan bordlades till nästa ordinarie möte den 8 Aug på grund av bristande närvaro varför styrelsen ej var beslutsmässig.
4. Rigmors förhandlingar om sponsoravtal inför RR SM genomgicks. Styrelsen uttryckte sitt stora gillande av förslaget.
5. Mötet avslutades

Vid protokollet

Kaj Bornebusch Kaj Bornebusch