HMS News

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-11-07, nr 10

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-11-07

10

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Tomas Olsson, Anders Gustavsson, Mikael Sundgren, Bruno Friberg, Lennart Hoffert, Per Henrik Ekholm samt Magnus Lörd.

Anmält förhinder: Bo Bergqvist

Inbjudna närvarande: Pierre Persson.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll hade genomlästs av alla utom J Prahl. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4. Redogörelse från valberedningen genom Pierre. Arbetet fortsätter.
Pierre vill meddela att man per automatik kvarstår på listan om man ej meddelat annat innan den 1/12-06. Anders ordnar med hemsida och klubblad.
Valberedningen ges i uppdrag att iordningställa en funktionärslista för Rallycross.
Årsmötet ändras till den 18/1-07, kl 19.00. Ok med valberedningen.

§5. Det har uppkommit ett fel med en av HMS ambulanser. Mikael Karlsson har ej inkommit med förslag till Kaj. Styrelsen föredrar att det finns 3 bra ambulanser än 4 halvdåliga. Mikael Karlsson ges i uppdrag att inkomma med en status på ambulanserna.

§6. Avtalet med MC-huset. Utgår då Rigmor Stevenson ej är närvarande.

§7. Diskussion om avtalsförslag med MRK. Kaj meddelar MRK om ändringarna.

§8. Styrelsen beslutade om ett avdrag med 24 950 kr för brist med antalet funktionärer i samband med RR-Fyn. 10 000 kr är sedan tidigare avdraget och resterande 14 950 kr dras av i efterhand.

§9. Mackans funktionärsfest i Svalöv blev en mycket uppskattad fest med god mat, 39 deltagare.
Pia vann utlottningen till DTM premiären. Utlottning från lottring till aktiva funktionärer.

§10 och 14 Styrelsen beslutade om utlottning av 2 resor till DTM premiären vid luciafesten den 12/12-06.
Vidare håller äventyraren Ola Skinnarmo ett föredrag.
Kl 18.30 Glögg mingel, 19.00 klubbmöte, 19.30 lucia, 19.45 mat, 20.30-22.00 Ola Skinnarmo.
Anmälan senast 5/12-06 till Bruno och Bosse.

§11. Utvärdering av kanslitjänsten. Anders har uppfattningen om att det fungerat bra. Arbetet har varit mer eller mindre. Anders har tidigare påtalat att han fått uppgifter med motiveringen ”du har ju betalt”.
Anders är i stort sett nöjd. Vissa klagomål har inkommit och dessa tar vi med oss.
Anders meddelade samtidigt att SBF medlemsregister har HMS inget att vinna av.

§12. Ekonomi.
Hoffert meddelade att MRK inkommit med ett underlag för debitering för uthyrning av HMS lokaler, 16 tillfällen. Hoffert mejlar Lasse om vissa frågeställningar. Hoffert och Anders går igenom beställningar från MRK.
Micke Olsson har inkommit med en faktura. Kaj kontrollerar.
Kaj har frågat juristerna på Riksidrottsförbundet ang. ärendet med Mona-Lisa Stålbrant. De har ej svarat.
Hoffert saknar redovisning från Östen Carlsson. Bruno har pratat med Östen och fortsätter med detta
Hoffert meddelade att han avregistrerar HMS momsplikt för servering.

§13. Klubbladet är i stort sett klart för tryck. Skickas vecka 46.

§15. Årsmöteshandlingar.
Samtliga berörda ombedes att snarast skicka årsredogörelser, senast 30/11-06.
Samtliga handlingar ska vara klara den 31/12-06.

§16. Info till media.
Luciafirande/klubbmöte, Anders fixar.
Inkommit erbjudande om klubblotter, HMS är inte intresserade.

§17. Nästa styrelsemöte bestämdes till en 5/12-06, kl 18.00 på RK.

§18. Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch