HMS News

Styrelseprotokoll 2007-04-03

Styrelseprotokoll

fört vid Hyllinge Motorsällskap ordinarie styrelsemöte 2007-04-03

Närvarande: Kaj Bornebusch, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Mikael Sundgren, Per-Henrik Ekholm, Carsten Lindblad, Roy Möller, Lennart Hoffert, Anders Gustavsson, Claes-Göran Elofsson, Markus Liljekvist, Mikael Karlstedt, Sven Olefeldt samt Pär Svensson från valberedningen.

Anmält förhinder: Jörgen Prahl, Bo Bergqvist, Kenneth Lodnert, Mikael Karlsson och Lasse Svensson.

§ 1. Kaj Bornebusch hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Till protokollförare valdes Anders Gustavsson.

§ 4. Föregående protokoll bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 5. Claes-Göran Elofsson omtalade att Södra Bf’s årsmöte blir den 23 februari 2008 och föreslås bli kombinerat med HMS 60-års jubileum. Klubbens kom. för jubileummet återkommer med förslag på plats.

§ 6. Sven Olefeldt rapporterade att miljöcertifieringen är klart med både SBF och SVEMO. Information ges till funktionärer 12 och 16 april. Logga skickas till kansliet.
Byte av och uppsättning av diverse armaturer skall utföras. Div. overaller kommer att delas ur på träningen 11 och 12 april.

§ 7. Bordlades delvis till nästa möte.
Priser för kvällsträningen fastställdes till 300:- för medlem i HMS, 400:- för icke medlem i HMS för helkväll och 200:-, respektive 250:- för halvkväll. Klubbens kortdragare skall användas.

§ 8. Bordlades till nästa möte.

§ 9. Bordlades till nästa möte.

§ 10. Mikael Karlstedt rapporterade att det behövs ett extra anslag för inköp av basapparat, då befintlig inte går att omprogrammera. Ett låst skåp behövs för förvaring av 6 st handapparater i sjukstugan. Samtliga inköpta radioapparater skall märkas.

§ 11. Valberedningen informerades om diverse vakanser, bl.a. ansvarig för parkeringsdepåerna.

§ 12. Markus Liljekvist meddelade att vi måste köpa extern tjänst för mc-besiktning. Pris 6.000:- för 3 personer, inkl. boende. Kenneth Lodnert kontaktad ang. 11 och 12 april. Besked lämnas senare. Max Holmqvist bortrest under STCC-tävlingen.

§ 13. Mikael Karlsson hade meddelat att exportintyg och skyltar för såld ambulans är på gång. Diverse rostskader har lagats på ambulanserna.

§ 14. Anders Gustavsson tar emot anmälningar till månadsmötet 12 april och kompletterar inbjudan på hemsidan.

§ 15. Prislistan fastställdes.

§ 16. Se § 20.

§ 17. Nästa HMS-blad skall innehålla kalender.

§ 18. Inget att avrapportera.

§ 19. Kaj Bornebusch rapporterade om möte med kanslisten Anders Gustavsson.

§ 20. Kaj Bornebusch rapporterade om hans och Anders Gustavsson’s möte med medlemsregistratorn Bengt Johansson. Utskick av medlemskort skall skickas ut 1 gång i veckan. Från och med 2008 skall årsutskicket ske 15 mars. Kanslisten skickar ut ”Välkomstkit” till nya medlemmar.

§ 21. Mötet i Jönköping 23-24 februari inställt. En tävlingskom. skall tillsättas där bl.a. Mikael Sundgren och Roy Möller skall ingå. Anders Gustavsson kontrollerar med MRK om lunch 11 april.

§ 22. Ett förslag om utbyte av kortläsare med nytt avtal hade inkommit. Överlämnat till Lennart Hoffert.
Diverse kursinbjudan hade inkommit.

§ 23. Se § 12.

§ 24. Avhandlas inom styrelsen via e-post.

§ 25. Lennart Hoffert redogjorde för klubbens ekonomi.

§ 26. Träningsdagen 11 april är viktig att informera om.

§ 27. Nästa styrelsemöte blir tisdagen 8 maj kl.18.00 på Ring Knutstorp.

§ 28. Kaj avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte.

Vid protokollet Justeras

Anders Gustavsson Kaj Bornebusch