HMS News

Styrelsens förslag 1 till årsmötet 2022

Uppdatering av klubbens stadgar

Styrelsen har under föregående år initierat ett arbete med att revidera våra stadgar. Senast detta gjordes var 2014, och nu kände vi att det var dags igen. Men framför allt är det restriktionerna i samband med Covid-pandemin som gjort detta nödvändigt.

Precis som vid tidigare revideringar av stadgarna har styrelsen vänt sig till Claes G Elofsson för kompetent assistans. Och Claes har tagit sig an detta arbete med sedvanlig iver och seriositet. Styrelsen överlämnade till Claes dom aktuella stadgarna med kommentarer på punkter vi ville att han skulle förändra.

Claes identifierade därefter tre områden som borde uppdateras. Dessa var:

  • Skrivningar som hörde till en föråldrad omvärld, t ex att kallelser skulle annonseras i lokalpressen.
  • Punkter som varit svåra att leva upp till p gr a pandemin. Ofta har det varit svårt att efterleva stadgarna då dessa inte tagit hänsyn till exceptionella situationer som pandemi.
  • Eftersom HMS lyder under SBF, vilka i sin tur är underordnade Riksidrottsförbundet (RF), ska vi anpassa våra stadgar efter de rekommendationer som RF tagit fram. Detta visade sig vara den punkt som påverkade våra stadgar mest.

Styrelsen har under arbetets gång fått lämna synpunkter på de förslag Claes tagit fram. Det har varit ett bollande fram och tillbaka mellan Claes och delar av styrelsen. Tillsammans har vi kunnat enas om det förslag som nu presenteras på hemsidan. Ett förslag som ska underställas årsmötets granskning och beslut.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Claes G Elofsson för det intresse och arbete han lagt ner vid framtagandet av förslaget till nya stadgar för Hyllinge Motorsällskap.

På styrelsens vägnar
Bengt Johansson
Sekreterare

HMS stadgar revisionsförlag 2022

Arkiv 2022