HMS News

Styreleprotokoll 04-09-28

Ordinarie STYRELSEMÖTE 04-09-28

Närvarande: Kaj Bornebusch, Thomas Olsson, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Valter Nilsson, Lennart Hoffert samt Magnus Lörd.

Anmält förhinder: Jörgen Prahl, Per Henrik Ekholm.

Inbjudna närvarande: Markus Liljekvist, Sven Olefeldt, C-G Elofsson samt Alf Nordin.

Inbjudna anmält förhinder: Johan Wramfeldt.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Föregående styrelsemötesprotokoll uppläses vid nästa styrelsemöte.

§4. Samtal med valberedningen utgår då inga representanter finns med vid mötet.
Kallas till nästa styrelsemöte.

§5. Diskussion med Alf Nordin ang inkommen skrivelse då han begärt utträde ur organisationskommittén samt som start och måldomare.
Vid samtalet framkom att Alf tyckte att tiden var inne för ”pensionering” men att han även i fortsättningen gärna hjälper till med funktionärsutbildningar och liknande.
Styrelsen beklagar hans avgång och tackar för hans arbete både nu och i framtiden.

§6. Info av Kaj om att det skett en omorganisation över ägandet på banan. Tommy Bernshed tar över ägandet av Mantorp medan Staffan Svennby tar över ägandet av Ring Knutstorp.

Vidare info av Kaj om ett möte med honom själv, Lennart Hoffert, Leif Andersson, Lars Svensson och Fredrik Bernshed.
Mötet ägde rum den 23/9-04 i Malmö och gällde en diskussion beträffande vissa ouppklarade frågor mellan banbolaget och Hyllinge MS.

.Diskussion uppstod under frågan då Motorbanan Ring Knutstorp AB ska kunna hyra sjukstugan vid evenemang då HMS ej står för säkerhet.

§7. Hoffert info om att det inte finns någon klar ekonomisk rapport då det saknas redovisningar. Enligt Hoffert ser det bättre ut än i fjol och att han återkommer till nästa möte med en fullständig rapport.
Till nästa möte kallas alla med budgetansvar och Hoffert skickar resultat till i god tid till berörda.

§8. C-G Elofsson informerade om kommande beställning på förtjänstplaketter.
Elofsson gör en ny beställning på plaketter 60X50 mm á 14.50 kr/st vid beställning av 250 st
samt en beställning på 75X50 mm i guld á 22 kr/st vid beställning av 100 st.
Med dessa beställningar behöver man endast göra ett nytt verktyg.

Anders Gustavsson ombeds att göra ett utskick till chefsfunktionärerna som sedan inrapporterar till Elofsson.

§9. I egenskap av festarrangör gör Markus Liljekvist en förfrågan till styrelsen om anslag till en kommande funktionärsfest. Festen kommer troligen att äga rum i november -04. Liljekvist räknar med att 80-100 personer kommer att deltaga i festen.
Styrelsen beslutade att anslå 15.000kr till funktionärsfest. Liljekvist bestämmer själv tid och plats.

§10. Kaj redogjorde för ett förslag till den försenade 55-åriga jubileumsfesten till Rusthållargården i Arild som kan ta emot 120 personer. Enligt Kaj är det ledigt den 9/12-04. På menyn finns julbord för 395 kr/pers. (ord 465.-) Klubben bjuder även på ej alkoholhaltig dryck. På Rusthållargården finns möjligheter till övernattning för 600 kr/pers i dubbelrum (ord 770.-) och 900 kr i enkelrum (ord 1003.-)
Styrelsen tog beslut enligt ovan och beslöt att bjuda samtliga medlemmar. Medlemmar som skall ta emot förtjänstplaketter ges företräde annars ”först till kvarn”. Sällskap som inte är medlem betalar 400.-kr. Anmälan till Bruno.

§11. Internationalen (pick-up) är såld och levererad. Priset blev 10.000 kr som delas upp i två betalningar.

§12. Nytt klubb-blad går i tryck den 29/9-04.

§13. Klubbmöte kommer att hållas den 7/10-04 på Ring Knutstorp. Kaj uppvisade ett utkast till dagordning.
Tillägg till dagordningen blir info av Thomas Olsson om medlemsträffar 2005 samt info om kommande funktionärsfest.

§14. Styrelse beslöt att Sten Nilsson erhåller 1500 kr för reparation av ambulans.

Kaj informerade att han fyllt i ett formulär ang miljöutredning till Naturvårdsverket.
Styrelsen intar en gemensam lunch med den 80-årige jubilaren och hedersordförande Valter Nilsson på Spångens Gästgiveri den 16/10-04 kl 13.00. Anmälan till Kaj.

§15. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 26/10-04, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch