HMS News

Minnesanteckningar fört vid brainstorming 2005-11-22 å Ring

Kortfattade minnesanteckningar.Minnesanteckningar fört vid brainstorming 2005-11-22 å Ring Knutstorp.

Mötet var eniga om att en klubbstuga bör byggas. Kaj tar fram ett förslag till årsmötet.

Mötet menade att en vis ändring (breddning) av verksamheten bör ske, t.ex. med Supermotard, ungdomssatsning i någon form.

Intern vävning bör ske, exempelvis utbildning där funktionärer kan gå vidare i karriären. En Enkät om vad man som medlem vill göra inom klubben bör skickas ut, eller alternativt kommer det ringas runt och frågas.

En kanslist var ett förslag som alla var eniga om. Kaj undersöker och kommer med förslag.

HMS engagemang på Sturup i fortsättningen diskuterades, frågan kommer vidare diskuteras på Luciamötet och definitivt beslut tas på årsmötet.

Claes – Göran Elofsson kommer att forska vidare i frågan om funktionärsförsäkringar.

Mötet var eniga om att utbildning för funktionärer är det behov av. Kaj kontaktar Anders G och Alf Nordin och diskuterar frågan.

Vid minnesanteckningarna

Tomas Olsson