HMS News

Styrelseprotokoll 2006-04-25 Nr 3

3.

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-04-25

Närvarande: Kaj Bornebusch, Bo Bergqvist, Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Anders Gustavsson, Per Henrik Ekholm, Rigmor Stevenson, Magnus Lörd samt Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Bruno Friberg, Lennart Hoffert.

§1. Kaj förklarade mötet för öppnat och hälsade samtliga välkomna och då särskilt Rigmor Stevenson, adjungerad styrelse medlem. Efter en kort presentation fortsatte mötet.

§2. Till protokollförare valdes Magnus Lörd.

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter följande justering/förtydligande:
Kvällsträningsavgift vid delad träning 100kr. Vid enbart mc eller bil 200kr.

§4. Info av A Gustavsson ang. RR SM. Gustavsson delgav Karlskoga MK: s skrivelser till SVEMO och dess RR sektion ang. TV sändning samt reklam utmed banan. Styrelsen utser Eva Gödke att forska i ärendet.

§5. Styrelsen beslutade att kalla alla funktionärer som kan tänkas vara aktuella som träningsledare i samband med kvällsträningarna för både bil och mc. A Gustavsson ordnar med mötet och skickar kallelser.

§6. Efter samtal om problemet med funktionärer beslöt styrelsen att utse Rigmor Stevenson som funktionärsansvarig. Rigmor tar fram ett förslag om rekrytering och aktivering av funktionärer och ev. ersättning (ej kontanter).

§7. Inget nytt om delad dag med MGCC den 20/5-06.

§8. Chefsfunktionärsmöte inför STCC bestämdes till den 4/5-06 kl 19.00 på Ring Knutstorp.

§9. Ekonomi utgår då Hoffert saknas.

§10. Hyresvtalet för 2006 med MRK är underskrivet och klart och liknar avtalet för 2005. Kaj bestämmer tid för yttrande ang. nytt huvudavtal med banbolaget. Gällande avtal går ut 2006.

§11. Kaj har skickat en ny skrivelse till Sparbanken Finn med begäran om svar innan dagens möte. Banken har begärt anstånd med svaret till V18.

§12. L-G Nilsson har avsagt sig ansvaret för HMS klubblad. A Gustavsson har bestämt möte med Gunnar Nornemark som är villig att diskutera uppdraget. Gunnar har kontakter med tryck och etikettering.
Gunnar har tidigare gjort klubbladet och styrelsen avvaktar mötet.

§13. A Gustavsson rapporterade från kansliet att det fungerar väl och mycket arbete. Vidare info om att kabeldragningen för kortdragare är utförd och maskinen kommer inom kort.

§14. Inkomna skrivelser har distribuerats till berörda.

§15. Frågan om ständigt medlemskap för seniorer har Valter nu fått underlag för och återkommer till nästa möte.

§16. Datum för motormässan är inte bestämt.
Kaj meddelar Emma om att ge Rigmor skrivbehörighet på hemsidan.
Anders kontaktar Mikael Persson ang. SPAM-filter på webbhotellet.

§17. Klubbmötet den 1/6-06, kl 19.00 blir på RK och innehåller en ”kick-off” för funktionärer.

§18. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 30/5-06, kl 18.00 på RK.

§19. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch