HMS News

Styrelseprotokoll Nr 9

Styrelseprotokoll # 9

fört vid Hyllinge Motorsällskap ordinarie styrelsemöte 2006-10-10

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per-Henrik Ekholm, Mikael Sundgren, Lennart Hoffert, Anders Gustavsson och hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Rigmor Stevensson, Jörgen Prahl, Magnus Lörd samt Markus Andersson och Pierre Persson från valberedningen.

§ 1. Kaj Bornebusch hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Till protokollförare valdes Anders Gustavsson.

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. På grund av att valberedningen inte kunde närvara, gick styrelsen igenom valberedningens underlag för valet till kommande årsmöte.

§ 5. Styrelsen beslöt att miljöcertifieringen av klubben skall, om möjligt, genomföras under 2006, både hos SBF och SVEMO. Kaj tar kontakt med Sven Olefeldt.

§ 6. Kaj redogjorde för roadracing-tävlingen åt RR Fyn 15-17 september. Styrelsen beslöt att Kaj kontaktar RR Fyn för slutförhandlingar om den ekonomiska ersättningen.
MRK genomförde en tävling i SuperMotard i egen regi 7-8 oktober.

§ 7. Klubben kör de båda resterande KM/DM för bil och mc 14-15 oktober.

§ 8. Lennart Hoffert rapporterade att klubbens ekonomi är god.

§ 9. Anders meddelande att klubbens nästa medlemsblad utkommer i slutet av oktober/1:a veckan i november.

§ 10. Styrelsen beslöt att klubbmötet i december blir 12 december kl. 19.00. Kaj undersöker ev. föredragshållare. Lokal fastställds senare, beroende på föredragshållare.

§ 11. Inget fanns att rapportera.

§ 12. Nästa styrelsemöte blir 7 november kl. 18.00 på Ring Knutstorp
Styrelsen beslöt att årsmötet hålls i Löddeköpinge onsdagen 28/2 kl. 19.00 och föregås av styrelsemöte kl. 18.00. Bo Bergqvist bokar lokal.

§ 13. Kaj avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte.

Vid protokollet Justeras

Anders Gustavsson Kaj Bornebusch