HMS News

HMS Miljöpolicity

Hyllinge Mötorsällskaps miljöpolicity för vår verksamhet.All vår verksamhet skall präglas av starkt miljötänkande.
Genom ständigt förbättringsarbete skall vi tillse att klubbverksam-
heten på både kort och lång sikt ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön. Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer i klubben. Vi skall arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi och hänsyn skall tas till natur och kretsloppets principer.

Inom klubben väljs ett miljöombud som ansvarar för att miljöpolicyns grundmål nås. Nödvändig kunskap förmedlas till berörda funktionärer och medlemmar.

Samordning sker med Motorbanan Ring Knutstorps miljöansvarige tjänsteman som också handhar kontakten med Svalövs kommun i miljöfrågor.

Val av leverantörer och entreprenörer präglas av verksamhetens syn på miljömålen.

Resultat av miljöarbetet kommuniceras till alla våra medlemmar och skall vara lättillgängligt för intressenter och allmänheten på
klubbens hemsida.

Miljöpolicyn fastställs vid årsmötet 2007-01-18