HMS News

Styrelseptotokoll 2007-01-18

Styrelseprotokoll

fört vid Hyllinge Motorsällskap ordinarie styrelsemöte 2007-01-18

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Magnus Lörd, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Mikael Sundgren, Lennart Hoffert, Anders Gustavsson, Claes-Göran Elofsson samt Pierre Persson från valberedningen.

Anmält förhinder: Per-Henrik Ekholm.

§ 1. Kaj Bornebusch hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Till protokollförare valdes Anders Gustavsson.

§ 3. Föregående protokoll bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 4. Inga pågående ärenden fanns att avrapportera.

§ 5. Valberedningens förslag gicks igenom och kompletterades med smärre justeringar och tillägg.

§ 6. Bruno Friberg och Tomas Olsson gavs fullmakt och representerar klubben vid Södra Bilsportförbundets årsmöte 17 februari i Trelleborg.

§ 7. Förfrågan från Falkenbergs MK om någon form av samarbete med STCC-deltävlingen på Sturup Raceway 20-21 april bordlades tills besked kommer från MRK om deltävlingarna på Ring Knutstorp. Kaj kontaktar MRK och FMK.

§ 8. Årsmöteshandlingarna gicks igenom och kompletterades med smärre justeringar och tillägg.

Beslut togs av styrelsen att ingen form av uppvaktning kommer att ske om inte medlemmen betalt medlemsavgiften inom de senaste 2 åren.

§ 9. Kaj avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte.

Vid protokollet Justeras

Anders Gustavsson Kaj Bornebusch